Date & Match Datingbureau (Hoofdkantoor) - Kerkplein 16

3.7/5 β˜… based on 3 reviews

Contact Date & Match Datingbureau (Hoofdkantoor)

Address :

Kerkplein 16, 6581 AC Malden, Netherlands

Phone : πŸ“ž +88
Postal code : 6581
Website : https://www.date-match.nl/
Categories :
City : Malden

Kerkplein 16, 6581 AC Malden, Netherlands
J
Jeroen Huijbers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

E
Ellen (Take2 Food, Body & Soul) on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Patricia is een echte vakvrouw die weet wat ze doet en goud eerlijk is! Je kunt je met een gerust hart inschrijven bij haar bureau.
Patricia is a real professional who knows what she is doing and is very honest! You can register with her office with peace of mind.
A
Alexander Timmermans on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Patricia heb ik als bemiddelaar gehad, ze heeft het in haar reactie hieronder over 3 voorstellen, 2 ervan waren totaal niet juist en sloten niet aan op wat ik zocht de 3de had al een aantal relaties. Ik ben niet boos, ik ben diep teleurgesteld en zwaar gekwetst door jou handelen en denken, in het kennismakingsgesprek ben ik erg open naar haar geweest maar ondanks dat zag ze het met veel vertrouwen en veel mogelijkheden tegemoet. Maar gaandeweg kwamen er geen voorstellen. Ik heb op aanraden en overleg met Patricia nog e-machting geprobeerd, maar ik heb dat allemaal zelf gedaan, Patricia heeft het gezien en ik hield haar op de hoogte maar ze nam geen initiatief. Nu is het lidmaatschap stopgezet door Patricia. Dus slechte hulp, maar beter is er ook niet. Ik geef haar opdracht voor bepaalde zoekcriteria maar zelf zoekt Patricia op andere die Patricia niet overlegd. Vooral autistische criteria gebruikt Patricia bij het zoeken, omdat ze het zelf ook is en denk daardoor dat ze het ook van anderen kan zeggen. Relatiebemiddelingsbureaus en dus ook deze is weggegooid geld. Je kan altijd nog voor mij zoeken, maar dan zul je wel je zelf gemaakte beeldvorming over mij moeten aanpassen naar de werkelijkheid.
I had Patricia as a mediator, she talks about 3 proposals in her response below, 2 of them were not correct at all and did not match what I was looking for, the 3rd already had a number of relationships. I am not angry, I am deeply disappointed and badly hurt by your actions and thinking, in the introductory meeting I was very open with her, but despite that she looked forward to it with great confidence and many possibilities. But gradually there were no proposals. I tried e-mailing on advice and consultation with Patricia, but I did it all myself, Patricia saw it and I kept her informed but she took no initiative. Now the membership has been discontinued by Patricia. So bad help, but there is no better. I instruct her for certain search criteria, but Patricia herself searches for others that Patricia does not provide. Patricia especially uses autistic criteria when searching, because she is herself and therefore thinks that she can say the same about others. Dating agencies and so this one too is a waste of money. You can always search for me, but then you will have to adapt your self-made image of me to reality.

Write some of your reviews for the company Date & Match Datingbureau (Hoofdkantoor)

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *