2Heal - Pastoor van Breugelstraat 104E

5/5 β˜… based on 1 reviews

Contact 2Heal

Address :

Pastoor van Breugelstraat 104E, 4744 AE Bosschenhoofd, Netherlands

Phone : πŸ“ž +888
Postal code : 4744
Categories :
City : Bosschenhoofd

Pastoor van Breugelstraat 104E, 4744 AE Bosschenhoofd, Netherlands
J
Joyce Kajoy on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

In een fijne, rustige omgeving wordt ruim de tijd genomen voor een behandeling. Voorafgaand aan iedere behandeling wordt er samen stilgestaan bij hoe het nu gaat, het effect van een eventuele vorige behandeling en het doel voor het moment. De behandeling is iedere keer anders; passend bij je klachten/vragen, maar ook doordat aangevoeld wordt wat je op dat moment nodig hebt. Na afloop worden ervaringen besproken. Ik kan iedereen, die op zoek is naar energetische ondersteuning, zeker aanraden contact op te nemen met 2Heal.
In a nice, quiet environment, ample time is taken for a treatment. Prior to each treatment, we reflect together on how things are going now, the effect of any previous treatment and the goal for the moment. The treatment is different every time; appropriate to your complaints / questions, but also because it is felt what you need at that moment. Afterwards experiences are discussed. I can certainly recommend anyone looking for energetic support to contact 2Heal.

Write some of your reviews for the company 2Heal

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *