A2 legal - Parade 18

3.8/5 based on 8 reviews

Contact A2 legal

Address :

Parade 18, 5211 KL 's-Hertogenbosch, Netherlands

Phone : 📞 +78
Postal code : 5211
Website : http://a2legal.nl/
Categories :
City : 's Hertogenbosch

Parade 18, 5211 KL 's-Hertogenbosch, Netherlands
E
Erwin van der Vlies on Google

Hele fijne communicatie en medewerking van jurist,zou ze zeker aanprijzen bij juridische hulpverlening ,alles snel en positief opgelost ,en heel vriendelijk en een luisterend oor ?????
Very nice communication and cooperation from a lawyer, would certainly recommend them in legal assistance, everything resolved quickly and positively, and very friendly and a listening ear ?????
W
Willem-Hans Rhee on Google

Deze professionals hebben mij erg goed en snel geholpen met mijn vragen ohgv arbeidsrecht. Ik kan A2 Legal zeker aanraden! Willem-Hans Rhee Floor Financial Markets Recruitment
These professionals helped me very well and quickly with my questions regarding employment law. I can certainly recommend A2 Legal! Willem-Hans Rhee Floor Financial Markets Recruitment
S
Syed Sajjad Hyder on Google

Via A2LEGAL een opdracht als jurist gekregen binnen het sociale domein (gemeentelijke sociale dienst) . Op een goede manier voorgesteld aan de opdrachtgever en nu al een paar maanden met veel plezier aan het werk
Received an assignment as a lawyer within the social domain (municipal social service) via A2LEGAL. Introduced to the client in a good way and have been working with great pleasure for a few months now
M
M. Bongers on Google

Wij zijn goed geholpen bij het opstellen van zakelijke overeenkomsten. Vaak zijn deze overeenkomsten lastig te lezen zonder een juridische achtergrond. Maar A2 legal weet een goede vertaalslag te maken van juridische naar "normale mensen" taal.
We have been well assisted in drafting business agreements. Often these agreements are difficult to read without a legal background. But A2 legal knows how to make a good translation from legal to "normal people" language.
K
Krieger Legal B.V. on Google

Wij werken graag samen met A2 legal. A2 legal is een betrouwbare partner gebleken en komt alle afspraken keurig na! Professioneel, deskundig en de communicatie verloopt vlot. Wat ons betreft een aanrader.
We like to work with A2 legal. A2 legal has proven to be a reliable partner and keeps all agreements neatly! Professional, knowledgeable and communication is smooth. In our opinion a must.
E
Es S. on Google

Klop NIET bij dit kantoor aan voor juridische ondersteuning! Een gewaarschuwd mens telt voor twee… Juriste M. Van Heteren van A2Legal heeft mijn dossier behandeld. (De uitkomst hiervan is, zacht uitgedrukt, een nachtmerrie.) Mevrouw Van Heteren heeft mijn wensen niet goed vertaald om tot een goede beëindigingsovereenkomst (vso) te komen. Tevens trad mevrouw Van Heteren niet proactief op: ze hield me niet op de hoogte van reacties van de wederpartij, en ze reageerde niet op mijn terugbel-verzoeken. Met alle gevolgen van dien. Teksten en wetsartikelen werden niet zorgvuldig door haar nagekeken op juridische juistheid. Mevrouw Van Heteren verzuimde aan te geven dat er een wettelijke bedenktermijn ingaat na het bereiken van een zogenaamd akkoord. Het had op haar weg gelegen om mij tijdig te adviseren een WW-uitkering aan te vragen. Dit heeft mevrouw Van Heteren niet gedaan, waardoor ik nu in de financiële problemen ben terechtgekomen. Kortom: mevrouw Van Heteren is jurist onwaardig. Ze is uitermate onprofessioneel en gaat niet zorgvuldig om met juridische kwesties. Zij schaadt bewust haar cliënten, door cruciale informatie achter te houden. She doesn’t care! So be warned.
DO NOT knock on this office for legal support! A warned person counts for two… Lawyer M. Van Heteren of A2Legal handled my file. (The outcome of this is, to put it mildly, a nightmare.) Ms. Van Heteren did not translate my wishes properly to come to a good termination agreement (vso). Also, Ms. Van Heteren did not act proactively: she did not keep me informed of responses from the other party, and she did not respond to my callback requests. With all its consequences. Texts and articles of law were not carefully checked by her for legal correctness. Ms Van Heteren failed to indicate that a statutory cooling-off period starts after reaching a so-called agreement. It would have been her way to advise me in good time to apply for unemployment benefits. Mrs. Van Heteren did not do this, which is why I am now in financial difficulties. In short: Ms Van Heteren is unworthy of a lawyer. She is extremely unprofessional and does not handle legal matters carefully. She deliberately harms her clients by withholding crucial information. She doesn't care! So be warned.
J
Jan van den Ende on Google

Dit juristenkantoor krijgt van mij 0 * (helaas moet je er 1 geven om een recensie te schrijven) Zeer slechte ervaringen met dit juristenkantoor: Kwamen gemaakte afspraken niet en niet op tijd na. Haalde juridische deadline niet waardoor ik in het ongelijk werd gesteld. Ik werd niet op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in mijn zaak. Veel wisseling van juristen waardoor ik uiteindelijk 4 juristen heb gesproken. Excuses en smoesjes bij klachten maar geen verantwoordelijkheid nemen en een oplossing bieden. Slechte klachtafhandeling waarbij ik niet werd geholpen maar voorgelogen. onprofessioneel - niet klantvriendelijk en onkundig Jan van den Ende
This law firm gets 0 * from me (unfortunately you have to give 1 to write a review) Very bad experiences with this law firm: Agreements made were not fulfilled and not on time. Didn't meet legal deadline and was unsuccessful. I was not kept informed of developments in my case. A lot of change of lawyers, so I eventually spoke to 4 lawyers. Apologies and excuses for complaints but not taking responsibility and offering a solution. Bad complaint handling where I was not helped but lied to. unprofessional - not customer friendly and ignorant Jan van den Ende
P
Purpose Care on Google

Samenwerking met A2 Legal verloopt erg goed. Ze hebben een groot netwerk met dus ook vele interessante opdrachten waar je als jurist aan de slag kunt. Het vast contact heb ik altijd met dezelfde personen en gaat heel soepel en laagdrempelig. Bij A2 Legal wordt echt tijd voor je gemaakt om op een gelijkwaardige, toegankelijke manier te sparren en na te denken over nieuwe uitdagingen.
Cooperation with A2 Legal is going very well. They have a large network with many interesting assignments where you can work as a lawyer. I always have regular contact with the same people and it is very smooth and accessible. At A2 Legal, time is really made for you to spar in an equal, accessible way and to think about new challenges.

Write some of your reviews for the company A2 legal

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *