Aardenburg: Park - Driebergsestraatweg 1

4.5/5 based on 2 reviews

Contact Aardenburg: Park

Address :

Driebergsestraatweg 1, 3941 ZV Doorn, Netherlands

Postal code : 3941
City : Doorn

Driebergsestraatweg 1, 3941 ZV Doorn, Netherlands
a
arjen Stoker on Google

Mooie locatie om te wandelen Ook zeer geschikt voor mensen met een rolstoel
Nice location for walking Also very suitable for people with a wheelchair
F
Fred Veldhuijsen on Google

Het park van landgoed Aardenburg maakt deel uit van het Militair Revalidatie Centrum, dat hier sinds jaar en dag is gesitueerd. Je kunt hier heerlijk wandelen langs de mooi aangelegde paden, welke de wandelaars langs leuke waterpartijen leidt, maar ook langs "DE Villa", het vroegere hoofdgebouw van het MRC. Hier is tegenwoordig het militaire CEAG gehuisvest.
The park of the Aardenburg estate is part of the Military Rehabilitation Center, which has been located here for many years. You can enjoy walking along the beautifully landscaped paths, which lead the walkers past nice water features, but also along "DE Villa", the former main building of the MRC. The military CEAG is now housed here.

Write some of your reviews for the company Aardenburg: Park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *