ABN AMRO kantoor - Van Asch van Wijckstraat 55

3.1/5 based on 8 reviews

Contact ABN AMRO kantoor

Address :

Van Asch van Wijckstraat 55, 3811 LP Amersfoort, Netherlands

Postal code : 3811
Website : https://www.abnamro.nl/naarkantoor
Categories :
City : Amersfoort

Van Asch van Wijckstraat 55, 3811 LP Amersfoort, Netherlands
P
Paul Verkleij on Google

Wat ben ik goed geholpen en de koffie is heerlijk blij met de bank geen IKEA voor een paar jaar nee ABN AMRO voor zeker 29jaar????
How well I was helped and the coffee is wonderfully happy with the sofa no IKEA for a few years no ABN AMRO for at least 29 years????
o
oortjes M on Google

Echt zo waardeloos bank gewoon dicht terwijl het op internet staat dat ze open zijn.nou ze zijn al een week dicht. Met smoesjes storing. Wat is de abn waardeloos e
Really worthless bank just closed while it says on the internet that they are open. Well they have been closed for a week. With excuses interference. What is the abn worthless e
N
Nisrine Boulaasal on Google

Een half uur moeten wachten. Vervolgens kwam een medewerker vertellen dat ze geen tijd meer hadden, omdat ze klanten hadden met 'heftige problemen'. En dat ze over een half uur dicht gingen. Eigenlijk gewoon weggestuurd dus, wou een afspraak maken maar dat moest via het hoofdkantoor..... Niet tevreden over deze service.
Have to wait half an hour. Then an employee came to say that they had no more time, because they had customers with 'serious problems'. And that they closed in half an hour. Actually just sent away, wanted to make an appointment but that had to be done through the head office ..... Not satisfied with this service.
A
Anny Koelewijn on Google

Absoluut negatief, in bunschoten gesloten, wij kregen te horen in Nijkerk en Baarn open. Maar helaas Nijkerk , toen wij voor het kantoor stonden GEsloten, alleen open 2 dagen , wij naar Baarn, helemaal gesloten. Dit na een gesprek met hoofdkantoor(?) Amersfoort. Zij gaven ons door Nijkerk en Baarn. Ook kregen wij advies van service dienst AMRO, dit was heel bijzonder slecht. Na 3x fout pinnen bij een gastbank kon je bij AMRO opnieuw pinnen, dus NIET! Wij gaan volgende week opnieuw in de aanval, gelukkig hebben wij nog een andere bank waar wij terecht kunnen in onze eigen woonplaats.
Absolutely negative, closed in bunschoten, we were told in Nijkerk and Baarn open. But unfortunately Nijkerk, when we were in front of the office GEsloten, only open 2 days, we to Baarn, completely closed. This after a conversation with head office (?) Amersfoort. They gave us through Nijkerk and Baarn. We also received advice from the AMRO service department, which was very bad. After 3x wrong pin at a guest bank you could pin again at AMRO, so NOT! We will attack again next week, luckily we have another bank where we can go to our own place of residence.
M
Mikey Vd s on Google

Slecht neerbuigend gedrag vanwege corona geen afspraak aan de deur maar sturen je zonder naar je te luisteren met een lullige fijne dag weer naar huis terwijl je met een urgent probleem zit. Klantvriendelijkheid ver te zoeken.
Bad condescending behavior due to corona, no appointment at the door but sending you home with a silly nice day without listening to you while you have an urgent problem. Customer friendliness is hard to find.
M
Mehran Eghtesad on Google

( ABN AMRO in het algemeen) Ik kan online mijn adreswijziging niet regelen. Telefonisch krijgen ze(de bankmedewerkers) het ook niet voor elkaar. Ze hebben mij verzocht toch naar de bank te gaan. Nu probeer ik online een afspraak te maken voor adresswijziging. Het lijkt gewoon onmogelijk . Ik ben er helemaal klaar mee.
(ABN AMRO in general) I cannot arrange my change of address online. They (the bank employees) cannot get it done by telephone either. They asked me to go to the bank anyway. Now I'm trying to make an appointment online for a change of address. It just seems impossible. I am completely done with it.
T
Tim B on Google

Super
B
Bo del Rosario on Google

Top bank

Write some of your reviews for the company ABN AMRO kantoor

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *