AlmeloDoetmee - Boddenstraat 3

4/5 β˜… based on 8 reviews

About AlmeloDoetmee

Doe mee met de volgende activiteiten

Almelo Doe(t) mee geeft een voucher voor onderstaande activiteiten zoals sport, cultuur of les. Door het inleveren van de voucher kan je meedoen aan een door jou gekozen activiteit. Per activiteit verschilt het aantal keer dat je deel kunt nemen.
Kom nu jouw aanvraagformulier invullen bij Almelo Doe(t) mee aan de Boddenstraat 3 in Almelo!

Contact AlmeloDoetmee

Address :

Boddenstraat 3, 7607 XJ Almelo, Netherlands

Phone : πŸ“ž +79
Postal code : 7607
Website : http://almelodoetmee.nl/
Categories :
City : Almelo

Boddenstraat 3, 7607 XJ Almelo, Netherlands
A
Arshak Badalian on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ω…Ψ€Ψ³Ψ³Ψ© Ψͺطوعية
Voluntary organization
L
Lydia Nekkers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Gezellig vriendelijke vrijwilligers
Cozy friendly volunteers
M
Martine Busselman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Aardige mensen, snel geholpen
Nice people, quickly helped
R
Richard Boom on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Kan niet ben vrijwilliger
Can't volunteer
F
Ferrie Vlaar on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vriendelijk team - beetje klein - weinig privacy - IPV een grote tafel zouden enkele kleinere voor 2/4 pers. hier goed passen.
Friendly team - bit small - little privacy - IPV a large table would be a few smaller ones for 2/4 people. fit well here.
C
Chris Scholten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Jammer dat je een x bedrag krijgt van de gemeente maar als je wegens ziekte beeld geen activiteiten kan doen,blijf er weinig over. En consumeren mag je maar met één ding, En blijf je zitten met een flinke rest portie waar je elk jaar niks aan hebt.
It is a shame that you get an x ​​amount from the municipality, but if you cannot do any activities due to illness, there is not much left. And you can only consume with one thing, And you are left with a generous portion of food that is useless every year.
H
Herman van vele Namen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Helaas wordt hier gemeenschapsgeld geΓ―nvesteerd in werkloosheid en niet in betaalde werk gelegenheid. Minima worden hier volgens mij met te veel geld beloond voor het niet financieel bijdragen aan de samenleving.! Helaas is iemand die een betaalde baan neemt qua besteedbaar geld de pineut door het wegvallen van de vele toeslagen, kwijtscheldingen en de aan te schaffen werkkleding en het vervoer naar 't werk.! Geen tijd meer om te verdiepen in de mogelijkheden waar en hoe extra's binnen zijn te halen en te berekenen wat dan het te besteden inkomen is en ook nog es de aanbiedingen kan uitzoeken en aflopen met in het gekste geval ook nog es een beunklusje om dat te financieren.! Gelukkig een goed samenwerkend en gemotiveerd team hulpgevers...
Unfortunately, community money is invested here in unemployment and not in paid employment. Minima are rewarded here with too much money for not contributing financially to society! Unfortunately, someone who takes a paid job in terms of disposable money is screwed by the disappearance of the many allowances, waivers and the work clothes to be purchased and transport to work.! No more time to delve into the possibilities of where and how extras can be obtained and to calculate what the income to be spent is and also being able to sort out the offers and finish with, in the craziest case, also a job to do. finance.! Fortunately, a well-cooperating and motivated team of helpers ...
R
Ruggero M. on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Meh

Write some of your reviews for the company AlmeloDoetmee

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *