Arbeidspoli Twente BV - Bornsestraat 98

5/5 ★ based on 1 reviews

Arbeidspoli Twente – Deskundig in arbeid en verzuim - Arbeidspoli.nl

Arbeidspoli Twente

Is uw werknemer ziek en zoekt u begeleiding bij de terugkeer op de arbeidsplek of uitplaatsing in een andere baan? Wij bieden maatwerk voor uw werknemer en helpen u de schadelast van het verzuim te beperken. Het uitvoeren van arbeidsdeskundige onderzoeken behoort ook tot onze dienstverlening. Bent u eigenrisicodrager? Arbeidspoli voert een betaalbaar re-integratie- traject uit!

Contact Arbeidspoli Twente BV

Address :

Bornsestraat 98, 7607 KT Almelo, Netherlands

Phone : 📞 +9
Postal code : 7607
Website : http://www.arbeidspoli.nl/
Categories :
City : Almelo

Bornsestraat 98, 7607 KT Almelo, Netherlands

Write some of your reviews for the company Arbeidspoli Twente BV

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * ★ ★ ★ ★ ★
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *