Bal’s Vis - Twentepoort West 46

5/5 based on 2 reviews

About Bal’s Vis

Wij zijn een familiebedrijf dat, na de oversteek van Scheveningen naar Almelo, van generatie op generatie is gegaan. In 1920 is Cornelis Bal begonnen met venten door de straten van Almelo. Door de jaren heen is  het bedrijf gegroeid, eerst met marktkramen, daarna met verkoopwagens en winkels. Tegenwoordig kun je ons vinden in Almelo, Bornerbroek en Borne. Natuurlijk is het bedrijf met z'n tijd mee gegaan qua duurzaamheid en hygiene. Eén ding is in die honderd jaar niet veranderd: Alleen de verste vis verdiend een plekje in onze toonbank!

Contact Bal’s Vis

Address :

Twentepoort West 46, 7609 RD Almelo, Netherlands

Phone : 📞 +8
Postal code : 7609
Website : http://www.balsvis.nl/
Categories :
City : Almelo

Twentepoort West 46, 7609 RD Almelo, Netherlands
O
Otholland on Google

f
fawaka youknowme on Google

Write some of your reviews for the company Bal’s Vis

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *