Bij Sasja Coaching - Goornhof 2

5/5 based on 1 reviews

Home - Bij Sasja Coaching - Bijsasjacoaching.nl

Mijn 14 jarige dochter zat emotioneel helemaal klem na onze scheiding. Na overleg met haar hebben we aan de bel getrokken bij Sasja van Bij Sasja Coaching.

Mijn dochter heeft een aantal sessies gedaan en heeft dat als zeer positief ervaren. Door het praten met Sasja en vooral ook de hulpmiddelen die Sasja inzet om samen met haar tot de kern van haar pijn te komen is mijn dochter goed bevallen. Het heeft haar inzicht gegeven in haarzelf en dat heeft een heleboel duidelijk gemaakt. Dit heeft rust gegeven.

Ik zou iedere ouder met een kind dat klem zit, verdriet heeft of boos is aanraden een intake gesprek aan te vragen bij Sasja. Zij is eerlijk en gericht om te helpen. Als zij het idee heeft niet de juiste persoon te zijn zou ze dit aangeven en advies geven wat te doen.

Zij wil kinderen helpen. Ieder kind verdient het om gelukkig én kind te zijn is onze ervaring!

Contact Bij Sasja Coaching

Address :

Goornhof 2, 9431 JS Westerbork, Netherlands

Phone : 📞 +89
Postal code : 9431
Website : https://bijsasjacoaching.nl/
Categories :
City : Westerbork

Goornhof 2, 9431 JS Westerbork, Netherlands

Write some of your reviews for the company Bij Sasja Coaching

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *