Blij in Balans - Gording 93

4/5 based on 1 reviews

Contact Blij in Balans

Address :

Gording 93, 5406 CN Uden, Netherlands

Phone : 📞 +878
Postal code : 5406
Website : http://www.blijinbalans.nl/
Categories :
City : Uden

Gording 93, 5406 CN Uden, Netherlands
J
Jurgen Rovers on Google

Professionele begeleiding in het gehele proces rondom het afvallen. Je leert te om te eten wat je nodig hebt, en wanneer je moet eten. Vaste patronen worden doorbroken. Dit alles in een ongedwongen persoonlijke sfeer onder vakkundige begeleiding. Door samen met Mieke een reëel doel te stellen is het me gelukt om mijn streef gewicht te behalen. Aanrader!
Professional guidance in the entire weight loss process. You learn to eat what you need and when to eat. Fixed patterns are broken. All this in a relaxed personal atmosphere under professional guidance. By setting a realistic goal together with Mieke, I managed to achieve my target weight. Recommended!

Write some of your reviews for the company Blij in Balans

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *