Bootcamp Huissen - Langekerkstraat

5/5 based on 1 reviews

Bootcamp Huissen bij Evert van der Zee - Evertvanderzee.nl

Met Bootcamp Huissen gaat het 4 keer per week los. Het is een gevarieerde full body workout in groepsverband en buiten! Kom een keer gratis mee bootcampen!

Bootcamp Huissen bij Evert van der Zee - Evertvanderzee.nl

Bootcamp Huissen is een gevarieerde, leuke full body workout in groepsverband. Weer of geen weer, je bent altijd in een groep buiten (of binnen) aan het sporten en doet push-ups, squats, sit-ups en jumping jacks, afgewisseld met spring- en krachtoefeningen, sprintjes en hardlopen.

Contact Bootcamp Huissen

Address :

43, Langekerkstraat, 6851 BM Huissen, Netherlands

Phone : 📞 +788
Postal code : 6851
Website : http://www.bootcamphuissen.nl/
Categories :
City : Huissen

Write some of your reviews for the company Bootcamp Huissen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *