Bos van Los - 3284

4.3/5 based on 3 reviews

Contact Bos van Los

Address :

3284, Zuid-Beijerland, Netherlands

Categories :
City : Zuid Beijerland

3284, Zuid-Beijerland, Netherlands
k
khalid nejmi on Google

N
Niels Buiter on Google

Prachtig stukje bos!
Beautiful piece of forest!
E
Ellen Lankhaar on Google

Naarmate de tijd vordert wordt het bos mooier. Het begon als een, wat wij noemen, sprietenbos met houtwinstoogmerk. Als op een militaire begraafplaats stonden de bomen rij aan rij. Nu, jaren later is door her en der kappen en het verder op zijn beloop laten een gevarieerde begroeing ontstaan. Gulden roede kleurt het bos eind juli prachtig geel, verschillende braamsoorten woekeren, orchissen bloeien er en allerlei vogels vinden er een rust- en foerageerplaats. Spechten laten zich horen en reetjes hebben er hun leger. Wandel je langs het westelijke buitenpad dan loop je langs de West Binnenhaven, in de volksmond Het Scheidt. Heb je geluk dan zie je ijsvogeltjes vliegen. Ik heb er zelfs een keer een kwak gezien! Verder heb je daarvandaan een weids uitzicht over de akkervelden, maar dat geldt ook voor de noord- en oostkant. Het buitenpad aan de zuidkant biedt je de kans om ongegeneerd de achtertuinen van de aan het vaartje liggende percelen te bekijken. Kan heel inspirerend werken? Verder lopen er kleine smalle paadjes door het bos heen. Het fijne voor hondeneigenaren én hun viervoeters is dat je hond los mag lopen. Je komt beide dan ook regelmatig tegen. Trek, wanneer het heeft geregend, wel goede wandelschoenen of laarzen aan, de paadjes kunnen behoorlijk modderig en glibberig zijn! Een rondwandeling duurt hooguit een uur, tenzij je elk blaadje en takje bewondert natuurlijk. Niet groot dus, het Bos van Los (de eigenaar heet Jan Los) maar wel heel fijn! Zeker voor iemand die van origine van de Veluwe komt en in het weidse Hoeksche Waardse landschap hard moest wennen aan het gemis van bos en heide.
As time goes on, the forest becomes more beautiful. It started out as what we call a wood-profit sprites forest. The trees lined up like a military cemetery. Now, years later, by cutting here and there and letting it run further, a varied vegetation has been created. Golden rod turns the forest a beautiful yellow at the end of July, various blackberry species proliferate, orchids bloom and all kinds of birds find a resting and foraging place. Woodpeckers make themselves heard and deer have their army. If you walk along the western outer path, you will walk along the West Binnenhaven, popularly called Het Scheidt. If you are lucky you will see kingfishers flying. I even saw a crocodile once! From there you have a wide view over the fields, but that also applies to the north and east sides. The outdoor path on the south side offers you the chance to unabashedly view the backyards of the plots lying on the canal. Can be very inspiring Furthermore, there are small narrow paths through the forest. The great thing for dog owners and their four-legged friends is that your dog can run free. You will encounter both regularly. If it has rained, put on good walking shoes or boots, the paths can be quite muddy and slippery! A circular walk takes at most an hour, unless you admire every leaf and twig of course. Not big, the Bos van Los (the owner's name is Jan Los) but very nice! Especially for someone who originally comes from the Veluwe and who had to get used to the lack of forest and heath in the vast Hoeksche Waard landscape.

Write some of your reviews for the company Bos van Los

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *