budel-schoot - Johan van Seggelenstraat

5/5 based on 2 reviews

Home | PBC Reiniging NL - Pbcreiniging.nl

De representatieve medewerkers van PBC reiniging reinigen uw ramen, kozijnen, gevels en daken met het resultaat dat u wenst en verwacht. Dit alles gebeurt op een veilige milieubewuste manier. In de meeste gevallen wordt er gewerkt met een osmosesysteem. 

"Schoonmaak is onze passie!"​

Wij leveren reinigingsdiensten voor meerdere sectoren. Tot onze klantenkring behoren verpleeg- en verzorgingshuizen, banken, scholen, de sector midden- en kleinbedrijf en natuurlijk particulieren. Met onze expertise, ervaring en apparatuur kunnen wij bijna alle gebouwen reinigen.

PBC reiniging onderscheidt zich in ieder project door een goede voorbereiding en een persoonlijke aanpak. De planning en communicatie krijgen bij ons uitgebreid aandacht. Wij zien in complexe reinigingsproblemen een uitdaging. Onze opgebouwde kennis en daarnaast het gebruik van hoogwaardige producten staan altijd garant voor een innovatieve oplossing op maat. PBC reiniging zorgt voor een goed onderhoud en uitstraling van uw bedrijf, instelling of woning.

Contact budel-schoot

Address :

Johan van Seggelenstraat, 6023 CJ Budel-Schoot, Netherlands

Phone : 📞 +98
Postal code : 6023
Website : http://www.pbcreiniging.nl/
Categories :
City : Budel Schoot

Johan van Seggelenstraat, 6023 CJ Budel-Schoot, Netherlands
A
Antonio Perez on Google

G
Gert Someren, van on Google

Beste schoonmaakbedrijf dat ik ooit gehad heb. Super service ook. Ruud is een super dude.
Best cleaning company I've ever had. Super service too. Ruud is a super dude.

Write some of your reviews for the company budel-schoot

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *