Buro Klink - Orthopedagoog Utrecht - Pieter Breughelstraat 47

5/5 based on 2 reviews

Buro Klink - Orthopedagoog Utrecht & omgeving - Buroklink.nl

Orthopedagoog Utrecht en omgeving voor kinderen met leerproblemen. ✓Dyslexie ✓Dyscalculie ✓Intelligentieonderzoek ✓Remedial Teaching. Praktijk van Manon Grijpink.

Contact Buro Klink - Orthopedagoog Utrecht

Address :

Pieter Breughelstraat 47, 3583 SJ Utrecht, Netherlands

Phone : 📞 +977
Postal code : 3583
Website : http://buroklink.nl/
Categories :
City : Utrecht

Pieter Breughelstraat 47, 3583 SJ Utrecht, Netherlands
G
Geordy Terberg on Google

Ik vond de samenwerking met Manon heel fijn! Ze heeft me goed geholpen. Zeker een aanrader:)
I really enjoyed working with Manon! She helped me a lot. Highly recommended:)
A
A VD on Google

Onze zoon van 8 jaar heeft bij Buro Klink hulp gekregen voor spelling. Manon neemt de tijd om de vraag te inventariseren en maakt een behandelplan passend bij de client en de hulpvraag. Onze zoon heeft heel veel geleerd en liep na de hulp bij Manon zelfs voor met spelling! Manon is vriendelijk en rustig en onze zoon ging iedere week met plezier naar haar toe, hij vond het zelfs jammer dat de begeleiding stopte. Wij zijn Manon heel dankbaar voor haar ondersteuning, geduld, kennis en kunde. Onze zoon gaat nog steeds prima op school en alle frustratie en onzekerheid over spelling is verdwenen. Ik kan een ieder die een kind heeft met een orthopedagogische hulpvraag begeleiding door Manon aanraden!
Our 8-year-old son received help with spelling at Buro Klink. Manon takes the time to inventory the question and makes a treatment plan that suits the client and the need for help. Our son learned a lot and was even ahead of spelling after the help at Manon! Manon is friendly and calm and our son was happy to visit her every week, he even thought it a pity that the supervision stopped. We are very grateful to Manon for her support, patience, knowledge and expertise. Our son is still fine at school and all frustration and uncertainty about spelling has disappeared. I can recommend Manon to anyone who has a child with an orthopedagogical request for help!

Write some of your reviews for the company Buro Klink - Orthopedagoog Utrecht

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *