Dajo auto's - Voorerf 107

3.3/5 β˜… based on 3 reviews

Contact Dajo auto's

Address :

Voorerf 107, 4824 GM Breda, Netherlands

Phone : πŸ“ž +899
Postal code : 4824
Categories :
City : Breda

Voorerf 107, 4824 GM Breda, Netherlands
D
Daniel Wanrooij on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

w
wim vanwanroij on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

aardig personeel . goed geholpen met het kopen van mijn eerste auto . rij er nu al een tijdje mee en ben er aardig tevreden over ! hier word zeker mijn volgende auto weer gehaald !
nice staff. good help with buying my first car. have been driving it for a while now and I am quite satisfied with it! my next car will definitely be picked up here!
J
Jeremey Buijtenhek on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Auto gekocht. bij thuis komst verschrikelijk roken uit uitlaat ,week bij garage gestaan zuigerveren versleten .auto naar de sloop verwachtende nog 1 derde terug te krijgen ,wat blijkt de katalysator er onder uit ,auto was ook gekeurd ,einde somber verhaal 100 euro oud ijzer gekregen .
Bought a car. At home, terrible smoke from exhaust, spent a week at a garage, piston rings worn out .auto to demolition expecting to get 1 third back, what appears to be the catalytic converter underneath, car was also inspected, end of gloomy story received 100 euros of scrap iron.

Write some of your reviews for the company Dajo auto's

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *