De Jong Verpakking Hal K - Jogchem van der Houtweg 77

3.3/5 based on 3 reviews

Contact De Jong Verpakking Hal K

Address :

Jogchem van der Houtweg 77, 2678 HA De Lier, Netherlands

Phone : 📞 +8799
Postal code : 2678
Website : http://www.dejongverpakking.com/
Categories :
City : De Lier

Jogchem van der Houtweg 77, 2678 HA De Lier, Netherlands
O
Oleg on Google

P
Paweł Augustyn on Google

Poganianie, nie zdąży kierowca zamknąć naczepę a już wyganiają. Brak miejsca do postoju
Rushing, the driver will not have time to close the trailer and they are already driving away. No parking space
R
Rafał Puńkowski on Google

Ogólnie to fajne miejsce , szybki załadunek tylko brak informacji przyjeżdżasz i nie wiadomo z kim rozmawiać. Należy zaparkować w wyznaczonym miejscu i czekać. Dopiero po chwili zjawił się człowiek który wszystko ogarnął. Bardzo miły pan wòzkowy pomógł mi nawet pasy pospinac.
In general, it's a cool place, fast loading only the lack of information is coming and you do not know who to talk to. Park in the designated place and wait. Only after a moment a man who took everything overwhelmed. A very nice Lord, I even helped my belts.

Write some of your reviews for the company De Jong Verpakking Hal K

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *