De Munt van Holland - Voorstraat 186

4.5/5 based on 4 reviews

Contact De Munt van Holland

Address :

Voorstraat 186, 3311 ES Dordrecht, Netherlands

Postal code : 3311
Categories :
City : Dordrecht

Voorstraat 186, 3311 ES Dordrecht, Netherlands
H
Henny Brik on Google

R
René van Prooijen on Google

Prachtig middeleeuws gebouw waar vroeger de munten werden geslagen voor het gewest Holland van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ????? Een wezenlijk onderdeel van onze geschiedenis wat recent uit de Canon van Nederland is geschrapt om bedenkelijke redenen... ? Het Historische Dordrecht is sowieso meer dan de moeite waard om te bezoeken voor iedereen die van Nederland en haar geschiedenis houdt!
Beautiful medieval building where the coins used to be minted for the Holland region of the Republic of the Seven United Netherlands ????? An essential part of our history that has recently been removed from the Canon of the Netherlands for dubious reasons ... ? Historical Dordrecht is definitely worth a visit for anyone who loves the Netherlands and its history!
J
J.F.TIRADOR on Google

Prachtige oude poort aan de Voorstraat in Dordrecht
Beautiful old gate on the Voorstraat in Dordrecht
M
M Tsb on Google

In 1366 werd op last van hertog Albrecht van Beieren een stuk grond met opstallen in Dordrecht aangekocht ten behoeve van de vestiging van de Munt van Holland, hertog Albrecht was graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen. In 1555 vond op last van keizer Karel V een grote verbouwing plaats en kreeg de Munt van Holland de vorm zoals wij het heden ten dage nog kennen. De Munt strekt zich uit van de voorzijde aan de Voorstraat tot de Doelstraat aan de achterzijde, over een lengte van meer dan 110 meter. De komst van de Fransen in 1795 betekende het einde van de Dordtsche Munt als instelling. De werkzaamheden werden aanvankelijk voorlopig gestaakt. In 1806 werd het bedrijf definitief opgeheven. Ten overstaan van de essayeur-generaal en Dirk Crans, in zijn kwaliteit van waardijn, van essayeur en van executeur van de boedel van muntmeester Bodisco werd op 16 juli 1806 de laatste muntbus geopend. Op 17 september 1806 werd voorts, onder het bestuur van koning Lodewijk Napoleon, bij koninklijk decreet no. 18 bepaald dat er in het koninkrijk slechts één muntgebouw zou zijn en wel te Amsterdam. Het munthuis van Utrecht, deze was het beste uitgerust, werd aangewezen om de Koninklijke Munt (te Amsterdam) provisioneel te vervangen. De Munt werd in 1807 verplaatst naar Utrecht. (zie Koninklijke Nederlandse Munt) In 1828 werd het gebouw openbaar verkocht, koper was de heer M.G. van den Bank. Vervolgens verkocht Van den Bank weer een groot gedeelte van de gebouwen aan scheepsbouwer Jan Schouten, de laatste was toentertijd voorzitter van de vrijmetselaars Loge La Flamboyante. Na een aantal interne verbouwingen werd het gebouw op 16 maart 1837 door de vrijmetselaars van La Flamboyante als loge in gebruik genomen. In de zeventiger jaren van de twintigste eeuw zijn de panden zowel van binnen als van buiten grondig gerestaureerd. Tegenwoordig heeft Vrijmetselaarsloge La Flamboyante de helft van het vroegere Muntgebouw in gebruik, een ander deel wordt gebruikt door de muziekschool Stichting ToBe.
In 1366 a piece of land with buildings in Dordrecht was purchased by order of Duke Albrecht of Bavaria for the establishment of the Mint of Holland, Duke Albrecht was count of Holland, Zeeland and Hainaut. In 1555 a major renovation took place at the behest of Emperor Charles V and the Mint of Holland took the form as we still know it today. The Munt stretches from the front on the Voorstraat to the Doelstraat on the back, over a length of more than 110 meters. The arrival of the French in 1795 marked the end of the Dordtsche Munt as an institution. The work was initially suspended for the time being. The company was finally dissolved in 1806. On 16 July 1806 the last coin box was opened in front of the essayeur general and Dirk Crans, in his quality of value, essayeur and executor of the estate of mint master Bodisco. Furthermore, on 17 September 1806, under the rule of King Louis Napoleon, it was determined by Royal Decree No 18 that there would be only one coin building in the kingdom, namely in Amsterdam. The Utrecht mint, which was the best equipped, was designated to provisionally replace the Royal Mint (in Amsterdam). De Munt was moved to Utrecht in 1807. (see Royal Dutch Mint) The building was sold publicly in 1828, the buyer was Mr. M.G. van den Bank. Van den Bank then sold a large part of the buildings to shipbuilder Jan Schouten, the latter at the time being chairman of the Freemasons Loge La Flamboyante. After a number of internal renovations, the building was taken into use as a lodge by the Freemasons of La Flamboyante on 16 March 1837. In the seventies of the twentieth century, the buildings were thoroughly restored both inside and out. Nowadays, Freemasons Lodge La Flamboyante uses half of the former Mint building, another part is used by the ToBe music school.

Write some of your reviews for the company De Munt van Holland

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *