De Social Media Training - Birkstraat 95-1

5/5 โ˜… based on 5 reviews

About De Social Media Training

The LinkedIn Corporation is rechthebbende van de woord- en beeldmerken LINKEDIN. Reciproc B.V. (Judith de Pagter) is een onafhankelijke onderneming die op geen enkele wijze aan LinkedIn is verbonden. Waar op deze website de merken van LinkedIn worden gebruikt, is dat louter bedoeld om naar LinkedIn te verwijzen, en niet om daarmee de suggestie te wekken dat Reciproc B.V.op een directe dan wel indirecte manier commercieel verbonden is, noch dat er een overeenkomst bestaat tussen Reciproc B.V. en LinkedIn.

Contact De Social Media Training

Address :

Birkstraat 95-1, 3768 HD Soest, Netherlands

Phone : ๐Ÿ“ž +8877
Postal code : 3768
Website : https://www.desocialmediatraining.nl/
Categories :
City : Soest

Birkstraat 95-1, 3768 HD Soest, Netherlands
J
Jeroen s-Gravendijk on Google

โ˜… โ˜… โ˜… โ˜… โ˜…

M
Marian Verkerk on Google

โ˜… โ˜… โ˜… โ˜… โ˜…

Prima trainingen!
Great trainings!
H
Hans van Swieten on Google

โ˜… โ˜… โ˜… โ˜… โ˜…

Chris heeft een prima training gegeven. Deskundig en to the point.
Chris has given a good training. Expert and to the point.
K
Kirsten Hartevelt on Google

โ˜… โ˜… โ˜… โ˜… โ˜…

In sneltreinvaart een hele dag training gehad in Google Business, Facebook, Instagram en LinkedIn. Ik dacht dat ik al wel wat wist, maar nu weet ik echt vรฉรฉl meer! Heldere uitleg , zeer bruikbare tips en voldoende gelegenheid gehad om vragen te stellen. Aanrader!
I had a whole day of fast training in Google Business, Facebook, Instagram and LinkedIn. I thought I already knew something, but now I really know much more! Clear explanation, very useful tips and ample opportunity to ask questions. Recommended!
L
Lara Meijer on Google

โ˜… โ˜… โ˜… โ˜… โ˜…

Vorige week organiseerde SPS-NIP een Facebooktraining voor de pr-functionarissen van onze commissies, Stedelijke Besturen en andere diensten. Van te voren had ik als pr-functonaris een intake met trainer Jeroen 's-Gravendijk - Social Media Strateeg, zodat de inhoud van de training goed was afgestemd op onze sociale media strategie. Tijdens de training werd er veel aandacht besteed aan alle SPS-NIP Facebookpagina's, die door onze pr-functionarissen worden onderhouden. Deze pagina's werden stuk voor stuk van positieve feedback voorzien en daarna werd de theorie doorgenomen met tips en tricks. Al met al een leuke en toepasbare workshop voor alle aanwezige pr-functionarissen!
Last week, SPS-NIP organized a Facebook training for the PR officers of our committees, municipal authorities and other services. As a PR officer I had an intake with trainer Jeroen 's-Gravendijk - Social Media Strategist beforehand, so that the content of the training was properly aligned with our social media strategy. During the training, a lot of attention was paid to all SPS-NIP Facebook pages, which are maintained by our PR officers. These pages were all provided with positive feedback and then the theory was discussed with tips and tricks. All in all a fun and applicable workshop for all PR officers present!

Write some of your reviews for the company De Social Media Training

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * โ˜… โ˜… โ˜… โ˜… โ˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *