Diëtistenpraktijk Nutry - Voortsweg 118

5/5 based on 1 reviews

Diëtistenpraktijk Nutry - Nutry.nl

Sinds de begeleiding bij Nutry ben ik minder gaan eten en zit ik sneller vol. Ik was altijd een snelle eter maar nu eet ik ook veel langzamer. Het is alsof er eerder een andere persoon in me zat. Nu zit het nieuwe leefstijl in mijn systeem en kan ik makkelijker naar mijn maag luisteren. Als die stop zegt stop ik gewoon

SelmaCliënt

Contact Diëtistenpraktijk Nutry

Address :

Voortsweg 118, 7523 CJ Enschede, Netherlands

Phone : 📞 +9
Postal code : 7523
Website : http://nutry.nl/
Categories :
City : Enschede

Voortsweg 118, 7523 CJ Enschede, Netherlands

Write some of your reviews for the company Diëtistenpraktijk Nutry

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *