Digitcon - Peutzstraat 49

5/5 based on 1 reviews
Uw ICT partner

sinds 1999

Onze focus ligt op het MKB en Onderwijs in de regio Zuid-Limburg. Door onze jarenlange ervaring met Microsoft Windows (server)systemen en Office 365 kunnen we u op ICT gebied perfect ondersteunen tegen een eerlijke prijs.

Bij ons geen ondoorzichtige contracten of facturen.
Wij hanteren in de meeste gevallen een fixed-price.

Contact Digitcon

Address :

Peutzstraat 49, 6412 HX Heerlen, Netherlands

Phone : 📞 +987
Postal code : 6412
Website : http://www.digitcon.nl/
Categories :
City : Heerlen

Peutzstraat 49, 6412 HX Heerlen, Netherlands

Write some of your reviews for the company Digitcon

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *