Enroute BV Alkmaar - Comeniusstraat 2

5/5 β˜… based on 6 reviews

Contact Enroute BV Alkmaar

Address :

Comeniusstraat 2, 1817 MS Alkmaar, Netherlands

Phone : πŸ“ž +797
Postal code : 1817
Website : https://www.enroutebv.nl/alkmaar.html
Categories :
City : Alkmaar

Comeniusstraat 2, 1817 MS Alkmaar, Netherlands
W
Winston Niles on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijne persoonlijke begeleiding gekregen van coach Maaike!!
Received great personal guidance from coach Maaike!!
R
Ronald Cornelissen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ben zeer tevreden zoals Maaike de Ruig cq Enroute om gaan met mensen die proberen om weer aan het arbeidsproces te gaan deel nemen en zeker een luisterend oor bieden .
I am very satisfied with the way Maaike de Ruig or Enroute deal with people who are trying to take part in the labor process again and certainly offer a listening ear.
L
Leander erkamp on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goed begeleid in een duidelijk en verhelderend traject. Erg goed op weg geholpen d.m.v. gerichte coaching en loopbaanadvies. De sfeer was open, vertrouwd en professioneel. Door de ondersteuning ben ik met passie weer mijn hart gaan volgen en ben ik overgestapt naar een nieuwe baan in de zorg. Ik kan Enroute dus zeker aanbevelen. Bedankt voor de prettige en professionele begeleiding!
Well guided in a clear and enlightening process. Helped very well by means of targeted coaching and career advice. The atmosphere was open, familiar and professional. Thanks to the support, I started to follow my heart again with passion and I switched to a new job in healthcare. I can definitely recommend Enroute. Thanks for the pleasant and professional guidance!
M
Monique Meijer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super tevreden met de begeleiding door Maaike. Opdrachten waren helder en ze had altijd interesse hoe het met mij ging en een luisterend oor. Ook wist ze mij goed te doorgronden en het pad voor de toekomst weer iets helderder te krijgen. Bedankt Maaike!
Super satisfied with the guidance by Maaike. Assignments were clear and she was always interested in how I was doing and a listening ear. She also knew how to fathom me well and to get the path for the future a little clearer again. Thanks Maaike!
S
Sandra Keppel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Supergoed geholpen door Enroute, Maaike is altijd zeer geΓ―nteresseerd geweest hoe het met me ging en houdt goed rekening met wat je wilt en kunt. Van begin tot eind is de begeleiding van het re-integratietraject goed verlopen. Dankzij de job coach nu aan het werk voor twee dagen in de week. Zonder de job coach had ik de vacature nooit gezien!
Super well helped by Enroute, Maaike has always been very interested in how I was doing and takes good account of what you want and can do. The supervision of the reintegration process went well from start to finish. Thanks to the job coach now at work for two days a week. Without the job coach I would never have seen the vacancy!
G
Gerrit Klop on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

In een voor mij erg lastig 2e spoortraject werd ik zeer deskundig begeleid door mijn coach Nina. Zij voelde mijn positie haarfijn aan, wist een goede balans te vinden tussen het zakelijke en het persoonlijke waardoor ik mij veilig heb gevoeld. Chapeau!
In a 2nd track section that was very difficult for me, I was guided very expertly by my coach Nina. She felt my position perfectly, managed to find a good balance between the business and the personal, which made me feel safe. Cheers!

Write some of your reviews for the company Enroute BV Alkmaar

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *