Esser Verpakkingen B.V. - Aresstraat 15

5/5 based on 1 reviews

About Esser Verpakkingen B.V.

Esser Verpakkingen biedt haar medewerkers een veilige en gezonde werkplek in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Esser Verpakkingen is continu bezig met het zoeken en implementeren van processen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en de veiligheid.

Deze waarden maken Esser Verpakkingen tot een sociale en ecologische onderneming.

Esser Verpakkingen discrimineert op geen enkele manier. Of dat nu op grond van ras, religie, leeftijd, nationaliteit, sociale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, geslacht, burgerlijke staat, zwangerschap, politieke overtuiging of handicap is. Esser Verpakkingen behandelt al haar medewerkers met respect, waarbij het plezier in het werken voorop staat.

Esser Verpakkingen maakt geen gebruik van kinderarbeid, gedwongen of onvrijwillige arbeid. Werkgelegenheid wordt alleen op basis van vrijwilligheid aangeboden.

Contact Esser Verpakkingen B.V.

Address :

Aresstraat 15, 5048 CD Tilburg, Netherlands

Phone : 📞 +77
Postal code : 5048
Website : https://www.esserverpak.nl/
Categories :
City : Tilburg

Aresstraat 15, 5048 CD Tilburg, Netherlands
J
Joep van der Pol on Google

Goed bedrijf, vriendelijk personeel. maakt niet uit of je nu een volle truck afneemt of een doosje altijd even behulpzaam.
Good company, friendly staff. does not matter whether you purchase a full truck or a box is always helpful.

Write some of your reviews for the company Esser Verpakkingen B.V.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *