FAMEUS - Mendelssohnstraat 21

5/5 based on 1 reviews

About FAMEUS

Graphics en feiten

In ons jaarbeeld zie je wat we als team in het afgelopen jaar bereikt hebben. We hebben vol ingezet op de doorontwikkeling van onze kernwaarden herstel, ontwikkeling en ontplooiing. Dit hebben we samengedaan met de mensen die bij ons aan hun herstel komen werken, onze vrijwilligers, de studenten, ervaringsdeskundigen, collega’s van GGz Breburg en alle netwerkpartners. 

FAMEUS heeft de aflopen jaren een duidelijke verbindende positie verworven tussen GGz Breburg en het sociaal domein, met als doel een rijk aanbod te organiseren op het gebied van herstel, ontwikkeling en ontplooiing voor kwetsbare burgers. Vanuit het team van FAMEUS willen we iedereen bedanken voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar en spreken we de hoop en het vertrouwen uit dat we in 2019 samen verder groeien. 

Contact FAMEUS

Address :

Mendelssohnstraat 21, 5011 PA Tilburg, Netherlands

Phone : 📞 +77
Postal code : 5011
Website : https://www.centrum-fameus.nl/
Categories :
City : Tilburg

Mendelssohnstraat 21, 5011 PA Tilburg, Netherlands

Write some of your reviews for the company FAMEUS

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *