Ferrazzo - Else van der Banstraat 73

5/5 based on 2 reviews

Contact Ferrazzo

Address :

Else van der Banstraat 73, 3207 JB Spijkenisse, Netherlands

Phone : 📞 +88
Postal code : 3207
Website : https://ferrazzo.nl/
Categories :
City : Spijkenisse

Else van der Banstraat 73, 3207 JB Spijkenisse, Netherlands
L
Lars Fikkers on Google

P
Pieter van den Herik on Google

Wij werken al jaren frequent samen met Ferrazzo. Goede communicatie, kwalitatief goed werk en snelheid typeren Ferr daarbij. Fijne partner om te hebben!
We have been working frequently with Ferrazzo for years. Good communication, good quality work and speed characterize Ferr. Nice partner to have!

Write some of your reviews for the company Ferrazzo

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *