Fine Line Tattoo Middelburg - Vlasmarkt 43

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Fine Line Tattoo Middelburg

Address :

Vlasmarkt 43, 4331 PD Middelburg, Netherlands

Phone : 📞 +89
Postal code : 4331
Website : http://www.finelinemiddelburg.nl/
Categories :
City : Middelburg

Vlasmarkt 43, 4331 PD Middelburg, Netherlands
L
Lindy De Witte on Google

Fijne tattooshop. Mogelijkheid om ontwerpen te laten maken/uitwerken. Er wordt meegedacht en advies gegeven. Vakkundig. Helaas geen pinbetalingen mogelijk.
Fine tattoo shop. Possibility to have designs made / elaborated. We think along and give advice. Skillfully. Unfortunately no debit card payments possible.
A
Anne Floor Slot on Google

Lekker kalm en rustig, netjes gewerkt, aan te raden!
Nice and calm and quiet, neat work, recommended!
C
Cam Ader on Google

Dennis zet mooie tattoos, maar het is jammer dat er niet op mail word gereageerd.
Dennis puts beautiful tattoos, but it is a pity that there is no response to mail.
R
Ro Koning on Google

Dennis doet t super!! relaxte gozer, met een vaste hand. Maakt mooie tekeningen en prachtige tattoo's. Neemt ook lekker de tijd overal voor.
Dennis is doing great !! relaxed dude, with a steady hand. Makes beautiful drawings and beautiful tattoos. Also takes time for everything.
C
Cam Ader on Google

Hele goede en hygiēnische tattoo zetter. Heeft aandacht voor je wensen en SAMEN bepaal je de plaats en tattoo. Geeft eerlijk zijn mening en is zéér vakkundig. Neemt de tijd voor een gesprek en verteld wat er gaat gebeuren. Heeft ook een eigen mening over hoe het mooi kan zijn/worden, maar blijft de wensen van de klant voorop stellen. Ik laat binnenkort 3 tattoo's door Dennis zetten van mijn Bouviers en een 4e bijwerken en heb er alle vertrouwen in. Het resultaat is te zien op mijn FB account half/eind augustus dit jaar.
Very good and hygienic tattoo setter. Pay attention to your wishes and TOGETHER you determine the location and tattoo. Gives his opinion honestly and is very professional. Takes the time for a conversation and tells what will happen. Also has its own opinion about how it can be / become beautiful, but keeps putting the wishes of the customer first. I will soon have 3 tattoos put up by Dennis from my Bouviers and a 4th update and I am confident. The result can be seen on my FB account mid / end of August this year.
N
Nina 28 on Google

Ik kom zelf uit de randstad en heb Dennis van Fineline als tip gekregen door een huidtherapist omdat hij mij niet meer verder kon helpen met mijn ontstelde bovenbenen ( 3e graad brandwonden). Mijn huid zag er afschuwelijk uit en geen tatoeëerder wilde zich eraan wagen omdat de huid door littekens niet effen meer is. Voor Dennis was dat geen probleem. Hij heeft van de littekens een ware kunstwerk gemaakt. Dennis heeft mijn leven zoveel mooier gemaakt. Ik durft weer met mijn kinderen te gaan zwemmen na jaren schaamte en nare ervaringen door opmerkingen. Eindelijk weer met trots korte broeken aan te trekken. Zijn vaste hand en oog voor detail is ongeëvenaard.
I come from the Randstad myself and I got Dennis from Fineline as a tip by a skin therapist because he could no longer help me with my upset thighs (3rd degree burns). My skin looked horrible and no tattoo artist wanted to try it because the skin is no longer smooth due to scars. That was no problem for Dennis. He has turned the scars into a true work of art. Dennis has made my life so much better. I dare to go swimming with my children again after years of shame and bad experiences because of comments. Finally proudly putting on shorts again. His steady hand and eye for detail is second to none.
L
Lisenka Duine on Google

Super fijn geholpen door Dennis met alle tijd en aandacht. Begreep onze wens en we zijn heel blij met het resultaat!
Great help from Dennis with all the time and attention. Understand our wish and we are very happy with the result!
M
Maarten Horst (ET-First Contact Radio) on Google

Supurb

Write some of your reviews for the company Fine Line Tattoo Middelburg

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *