geWOON Makelaardij - Essendijk 26

3.9/5 β˜… based on 8 reviews

About geWOON Makelaardij

Frisse kijk

Wij weten van aanpakken en maken ons hard voor alle partijen. Deze ambitieuze instelling en frisse kijk op het vak maakt dat wij niet vasthouden aan oude gewoonte en gebruiken uit de makelaardij. De ideale oplossing is datgene wat het beste bij de klant past.

Contact geWOON Makelaardij

Address :

Essendijk 26, 6243 BJ Geulle, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 6243
Website : http://www.gewoonmakelaardij.nl/
Categories :
City : Geulle

Essendijk 26, 6243 BJ Geulle, Netherlands
S
Sandra B on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Gewoon Makelaardij heeft een nogal smakeloze wijze om nieuwe koopwoningen te zoeken; aan de hand van rouwadvertenties worden nabestaanden ongevraagd benaderd wanneer de uitvaart amper achter de rug is. Ondanks dat de NVM deze werkwijze eerder reeds expliciet veroordeeld heeft gaan dhr en mevrouw Smeets van geWOON makelaardij hier mee door. Toen ik mevrouw belde om navraag te doen over de marketing beweerde ze in de eerste instantie dat de gehele wijk benaderd was. Dit is onjuist. Toen ik expliciet duidelijk maakte dat ik wist waarom de nabestaande benaderd was (rouwadvertentie in de Limburger) ontkende ze dit niet langer maar schoof ze het af op de afdeling marketing. Nogal vreemd als je de eigenaar van het kantoor bent en zelf verantwoordelijk bent voor de marketing! Ik heb aangegeven dat ik hun werkwijze uiterst respectloos en ongepast vind en dat ik niet begrijp dat ze op deze manier willen werken. Mevrouw had niets te melden, wenste me een fijne dag en verbrak de verbinding. Geen begrip, geen excuses. Onvoorstelbaar dat mensen op deze manier hun bedrijf willen runnen!
Simply Real Estate has a rather tacky way of looking for new homes for sale; On the basis of obituaries, relatives are approached without being asked when the funeral is barely over. Despite the fact that the NVM has previously explicitly condemned this method, Mr. and Mrs. Smeets from geWOON makelaardij will continue to do so. When I called the lady to inquire about the marketing, she initially claimed that the entire neighborhood had been approached. This is incorrect. When I made it explicitly clear that I knew why the next of kin had been approached (obituary in the Limburger), she no longer denied this, but put it off to the marketing department. Quite strange when you are the owner of the office and are responsible for the marketing yourself! I have indicated that I find their way of working extremely disrespectful and inappropriate and that I do not understand that they want to work in this way. Madam had nothing to report, wished me a good day and then disconnected. No understanding, no excuses. Unbelievable that people want to run their business this way!
C
Cas Helwig on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb hier met plezier anderhalf jaar een appartement gehuurd. Al het personeel is altijd vriendelijk en professioneel naar me toe geweest en ik ben altijd snel geholpen bij vragen en noodgevallen.
I happily rented an apartment here for a year and a half. All of the staff have always been friendly and professional to me and I have always been promptly assisted with questions and emergencies.
E
Ed Edisonn on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

In het eerste ogenblik heel degelijke mensen. Eenmaal in verdere samenwerking (na contract tekenen) leveren ze de slechtse service, ze laten maanden op zich wachten en telefonisch zijn ze onmogelijk te bereiken. Hun aanbod is voor de service die ze leveren veel te duur! Ik doe geen zaken meer met GeWoon!
Very solid people in the first moment. Once in further cooperation (after signing a contract) they deliver the worst service, they take months to arrive and they are impossible to reach by phone. Their offer is way too expensive for the service they provide! I no longer do business with GeWoon!
H
Hasan Bozkurt on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super mensen! Ze halen werkelijk alles uit de kast om jouw als klant tevreden te houden. Je kunt ze altijd bereiken. Ook na verkoop van het pand kan je met vragen bij hun terecht. Als ik weer een woning wil verkopen doe ik dat zeker weten via GewoonMakelaardij! Ook hadden hun het beheer van het pand voordat ik hem verkocht. Dit was ook allemaal goed geregeld! Ik hoefde geen moment meer met het pand bezig te zijn ?? Top Service bedankt Rik en Andrea.
Super people! They really pull out all the stops to keep you satisfied as a customer. You can always reach them. You can also contact them after the property has been sold. If I want to sell a house again, I will certainly do so via GewoonMakelaardij! They also had the management of the property before I sold it. This was all well arranged! I did not have to worry about the building for a moment ?? Top Service thanks Rik and Andrea.
S
Stalminch on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Rik Smeets verstaat zijn vak als makelaar uitstekend. Hij kijkt realistisch naar de woning en geeft goede adviezen, maar laat de uiteindelijke beslissing bij de (in mijn geval) verkoper. Dit zorgt voor een prettige samenwerking. Er kan snel gehandeld en geschakeld worden zodat er optimaal hulp geboden kan worden bij de verkoop van de woning. Ik werd regelmatig op de hoogte gehouden van alle zaken omtrent de verkoop van mijn woning, totdat deze verkocht was. Wanneer er iets werd afgesproken, werd dit ook netjes nagekomen. Kortom ben ik zeer tevreden met de gang van zaken en is mijn huis op een professionele manier in de markt gezet, waardoor het snel verkocht is. Chapeau!
Rik Smeets understands his profession as a broker. He looks realistically at the house and gives good advice, but leaves the final decision to the (in my case) seller. This ensures pleasant cooperation. It is possible to act and switch quickly so that optimal help can be offered in the sale of the house. I was regularly informed of all matters concerning the sale of my house, until it was sold. When something was agreed, this was also neatly observed. In short, I am very satisfied with the state of affairs and my house has been put on the market in a professional manner, which means that it is sold quickly. Chapeau!
G
Guus Urlings on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dankzij geWOON Makelaardij heb ik een leuk appartement binnen 2 werkdagen kunnen vinden. De hulp was snel en gericht waardoor alle mogelijke problemen direct opgelost konden worden, ik zou dit dan ook zeker aanraden.
Thanks to geWOON Makelaardij I was able to find a nice apartment within 2 working days. The help was fast and targeted so that all possible problems could be solved immediately, I would certainly recommend this.
J
Jos Gerards on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dank aan alle medewerkers van gewoon, maar bijzonder aan Tommi voor begeleing en verkoop van onze woning. Snel, correct, goede prijs en duidelijke afspraken. Hartelijk dank.
Thanks to all employees of ordinary, but special to Tommi for guiding and selling our house. Fast, correct, good price and clear agreements. Thank you.
D
Don Vito on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

There is no zero rating, otherwise i would put 0. Worst experience ever with agency. Signed contract, paid everything, organized moving stuff(furniture, clothes...) and went on the appointment, as we previously agreed with agent (Rik). In apartment 10 people working, nothing is ready. 10 days later no response from agency, they didn't even wanted to organise the trasport back for my stuff . They said they gonna rent apartment with my stuff if i don't take them... terrible

Write some of your reviews for the company geWOON Makelaardij

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *