Handhaving Capelle Aan Den IJssel - Rivierweg 111

1/5 based on 4 reviews

Contact Handhaving Capelle Aan Den IJssel

Address :

Rivierweg 111, 2903 AR Capelle aan den IJssel, Netherlands

Postal code : 2903
Website : https://www.capelleaandenijssel.nl/home/onderwerpen_42338/product/contact-handhaving_1846.html

Rivierweg 111, 2903 AR Capelle aan den IJssel, Netherlands
D
Dennis S on Google

V
Vera Verhoeven on Google

Drie keer gebeld!!! Is niet bereikbaar.
Called three times !!! Is not available.
M
Marek Sikorski on Google

Schrijven beschikkingen uit zonder voldoende juridische grondslag, met name van het RVV 1990 maar ook de APV van Capelle hebben deze ambtenaren onvoldoende kennis, schandalig dat dit soort mensen gewoon voor ellende blijven zorgen, niet alleen door te parasiteren op de belastingbetaler maar ook het bezig houden met non-issues en burgers pesten. Gelijk opdoeken en het budget aan de politie schenken, die zich wel met echte misdrijven bezig houden. Onbegrijpelijk dat er (financiele)ruimte is voor dit soort functies die afstammen van de 'Melkertbaan'.
Issue decisions without a sufficient legal basis, in particular of the RVV 1990 but also the APV of Capelle, these officials have insufficient knowledge, it is scandalous that these types of people continue to cause misery, not only by parasitizing the taxpayer but also by keeping them busy. with non-issues and bullying citizens. Immediately shut down and donate the budget to the police, who do deal with real crimes. It is incomprehensible that there is (financial) space for these kinds of functions that stem from the 'Melkertbaan'.
T
Ton Boerenbrink on Google

Komen alleen als zij daar zin in hebben maar lossen uiteindelijk niets op. Contact persoon speelt verstoppertje en neemt niet de moeite om terug te bellen. Wederom een organisatie die onze belastingcenten verspeelt.
Only come when they feel like it, but in the end they don't solve anything. Contact person plays hide and seek and does not bother to call back. Another organization that is wasting our tax dollars.

Write some of your reviews for the company Handhaving Capelle Aan Den IJssel

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *