Held In Nood - Münsterstraat 6

5/5 based on 1 reviews

Held in Nood - Heldinnood.nl

We zijn gespecialiseerd in het geven van veiligheidsopleidingen en preventietrainingen voor bedrijven en particulieren. Tevens kunnen we bedrijven van advies voorzien op het gebied van veiligheid, preventie en ziekteverzuimreductie. Iedere cursus of advies kan, indien gewenst, op maat worden gemaakt.

Held in Nood - Heldinnood.nl

Met deze cursus houd je je kennis en kunde betreffende kinderEHBO up-to-date en zorg je dat je...

Contact Held In Nood

Address :

Münsterstraat 6, 7575 ED Oldenzaal, Netherlands

Phone : 📞 +99
Postal code : 7575
Website : http://www.heldinnood.nl/
Categories :
City : Oldenzaal

Münsterstraat 6, 7575 ED Oldenzaal, Netherlands

Write some of your reviews for the company Held In Nood

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *