Hesseling Assurantie Adviescentrum - Kanaalstraat 53

5/5 β˜… based on 1 reviews

About Hesseling Assurantie Adviescentrum

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden, die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet (volledig) aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of zij met kennis van de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft zij het recht een eventuele uitkering te weigeren en de verzekering op te zeggen.

De aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer is ermee bekend dat de aangevraagde verzekering wordt gesloten op basis van de algemene voorwaarden. Hij/zij verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ermee akkoord te gaan, dat deze onderdeel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst.

Contact Hesseling Assurantie Adviescentrum

Address :

Kanaalstraat 53, 9301 LR Roden, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 9301
Website : http://www.hesselingadvies.nl/
Categories :
City : Roden

Kanaalstraat 53, 9301 LR Roden, Netherlands
K
Kevin Boekema on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede service korte lijnen en snel geregeld prijskwaliteit dikke 10!
Good service, short lines and quickly arranged price quality big 10!

Write some of your reviews for the company Hesseling Assurantie Adviescentrum

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *