Historische Vereniging Blokker - Boekert 1

4.3/5 based on 3 reviews

Historische Vereniging Blokker | de historie van Blokker - Historischblokker.nl

Historisch Blokker heeft zich ingezet om de afmijnzaal van de voormalige veilvereniging ‘Op Hoop van Zegen’ te restaureren. Als kroon op het werk kon, door vele giften van o.a. het Blokkerse bedrijfsleven, ook de veilklok weer in werking gesteld worden. Vanaf de heropening wordt de afmijnzaal regelmatig gebruikt voor vergaderingen, het kijken van historische films, powerpoints en het veilen van fruit etc.

Contact Historische Vereniging Blokker

Address :

Boekert 1, 1696 AH Oosterblokker, Netherlands

Phone : 📞 +9
Postal code : 1696
Website : http://www.historischblokker.nl/
Categories :
City : Oosterblokker

Boekert 1, 1696 AH Oosterblokker, Netherlands
G
Gert-Jan de Vries on Google

R
Rene Kok on Google

j
jan dekker on Google

Vereniging in oude groente en fruitveiling van Blokker
Association in old fruit and vegetable auction from Blokker

Write some of your reviews for the company Historische Vereniging Blokker

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *