HumanWorks - Wetering 14

5/5 β˜… based on 2 reviews

Contact HumanWorks

Address :

Wetering 14, 3461 JA Linschoten, Netherlands

Phone : πŸ“ž +87
Postal code : 3461
Website : https://www.human-works.nl/
Categories :
City : Linschoten

Wetering 14, 3461 JA Linschoten, Netherlands
N
Nienke Randshuizen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mooie ervaring bij het starten van onze praktijk waarin er op een prettige manier een inzicht wordt gegeven op vraagstukken die leven! Jens heeft een open houding en een prettige manier van communiceren. Aanrader!
Great experience when starting our practice in which an insight is given in a pleasant way on issues that arise! Jens has an open attitude and a pleasant way of communicating. Recommended!
W
Wilfred Pijnacker on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Na een aantal sessies goede inzicht gekregen in de positie van waar ons bedrijf stond en waar we naartoe willen. Welke hobbels we moesten aanpakken en wat we al goed deden. Jens heeft ons op de goede weg geholpen.
After a few sessions, I got a good insight into the position of where our company stood and where we want to go. What hurdles we had to tackle and what we were already doing well. Jens helped us on the right track.

Write some of your reviews for the company HumanWorks

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *