Innertalks - coaching in een natuurlijke omgeving - Aalsterweg 183-A

4.9/5 based on 8 reviews

Coaching in de natuur | Innertalks natuurcoaching - Innertalks.nl

Coaching in de natuur | Ik kijk met jou waar jouw beren en valkuilen zitten, wat je graag zou willen ontwikkelen en hoe je dat kunt bereiken.

About Innertalks - coaching in een natuurlijke omgeving

In mijn aanpak ga ik ervan uit dat ons gedrag altijd voortkomt uit een samenspel van onze gedachten, emoties, energie en ons fysieke lichaam. Een vernieuwende werkwijze gebaseerd op diverse stromingen in de psychologie. Een methode die snel inzichtelijk maakt wat er precies aan de hand is en hoe je tot een oplossing kunt komen van jouw probleem. Als natuurcoach leer ik jou je kwaliteiten effectief in te zetten in de interactie met anderen.

Als natuurcoach maak ik graag verbinding met jongeren en zet hen in hun kracht. Wanneer je daarbij de natuur kan betrekken kan je nog meer impact maken. Coach sessies die door mij worden gegeven zijn gebaseerd op de TriA© wandelcoach methodiek, NLP en mijn deskundigheid en levenservaring. Het (bedrijfs) leven kan heel hectisch zijn waarbij je soms vergeet dat de natuur dagelijks om je heen is. Ieder seizoen opnieuw. Wanneer je een bijdrage kan leveren door mensen te verbinden aan en in de natuur, vind je weer balans in alle hectiek en kan je weer met veel energie en voldoening je werk doen.

Contact Innertalks - coaching in een natuurlijke omgeving

Address :

Medisch Centrum, Aalsterweg 183-A, 5644 RA Eindhoven, Netherlands

Phone : 📞 +
Postal code : 5644
Website : http://www.innertalks.nl/
Categories :
City : Eindhoven

Medisch Centrum, Aalsterweg 183-A, 5644 RA Eindhoven, Netherlands
J
Joyce Bekx on Google

Dank je wel voor de eerste stappen met mij te lopen in dit proces en mij 'wakker' te maken met dit proces. Ga je vast binnenkort weer x zien, als onderhoud ? Jouw boekje gaat elke sessie mee waar ik veel in schrijf.
Thank you for taking the first steps with me in this process and waking me up with this process. Will you soon see x again, as maintenance ? Your booklet lasts every session I write in a lot.
B
Bob Schoepen jr on Google

"Vanuit je eigen ervaring kun je je medemens het beste helpen", wordt wel eens gezegd. Nicolle, ik weet zeker dat vooral je idealisme om mensen te helpen je beste drijfveer is. Bob S jr
"From your own experience you can best help your fellow man", it is sometimes said. Nicolle, I'm sure your ideal motivation is to help people in particular. Bob Sr.
M
Marijke Batty on Google

Innertalks coaching is to-the-point coachen, nuchter maar met een vleugje spirituele ontwikkeling, even 'landen, aarden'. Nicolle, bedankt voor je inzichten en wijsheid!
Innertalks coaching is to-the-point coaching, sober but with a touch of spiritual development, just 'landing, grounding'. Nicolle, thank you for your insights and wisdom!
J
J H on Google

Ik kwam bij Nicolle voor een reikibehandeling. Ook al vind ik de behandeling moeilijk te begrijpen, het voelt des te beter. Aan het einde van de behandeling had ik een zeer rustig relaxed gevoel in mijn lichaam. En dat gevoel bleef zeker nog een week duren. Het aparte is dat er een blokkade in mijn knie zat en ik de dagen daarna precies op die plek een voor mij onbekende pijn voelde. Alsof er iets los moest komen. Nicolle is een prettig persoon om door behandeld te worden.
I came to Nicolle for a Reiki treatment. Even though I find the treatment difficult to understand, it feels all the better. At the end of the treatment I had a very calm relaxed feeling in my body. And that feeling certainly lasted for another week. The strange thing is that there was a blockage in my knee and the days after that I felt a pain unknown to me exactly in that place. As if something had to come loose. Nicolle is a pleasant person to be treated by.
A
Alma Senders Dagelet on Google

Mijn eerste ervaring met Nicolle was er een van "jij begrijpt mij, ik vertrouw jou". Ik voelde me meteen thuis bij haar! Nicolle is een warm, hartelijk persoon met een goed luisterend oor. Zij wist de vinger op de juiste plek te leggen en heeft een eerste aanzet gegeven tot grenzen aangeven. Het fijne van al wandelend praten vind ik dat het meer vanzelf gaat, je kijkt de ander niet constant aan, de woorden komen vanzelf en de natuur staat symbool voor belevingen uit jouw wereld. Dank Nicolle!
My first experience with Nicolle was one of "you understand me, I trust you". I immediately felt at home with her! Nicolle is a warm, affectionate person with a good listening ear. She was able to put her finger in the right place and took the first steps towards setting boundaries. I think the nice thing about talking while walking is that it happens more automatically, you do not constantly look at the other person, the words come naturally and nature symbolizes experiences from your world. Thanks Nicolle!
S
Sandra Verkennis on Google

Inmiddels over de helft met de chakra reis begeleid door nicole , echt een hele goede stap geweest voor mij. Goede uitleg , mooie oefeningen in visualisatie en afsluiten met geleide meditatie elke dinsdag in super relaxmodus naar huis . Echt een aanrader
I am now halfway through the chakra journey guided by Nicole, which has been a really good step for me. Good explanation , beautiful exercises in visualization and closing with guided meditation every Tuesday home in super relax mode . Really recommended
B
Bente Van Haaren on Google

Niccole is een hele goede, professionele coach die op diverse vlakken met je meekijkt om je vooruit te helpen. Door de brede inzet is ze in staat vele mensen te helpen. Voor mij persoonlijk is de combinatie van haar fijne werkruimte met het wandelen in de natuur enorm fijn en helpend. Ik zou het iedereen gunnen om dit jezelf te geven.
Niccole is a very good, professional coach who looks at you in various areas to help you move forward. Because of her broad commitment, she is able to help many people. For me personally, the combination of her nice workspace with walking in nature is very nice and helpful. I would grant anyone to give this to yourself.
L
Lisette Cornelissen on Google

Leren hoe je meer naar jezelf kunt luisteren in deze drukke en hectische wereld. Innertalks geeft je practische oefeningen, duidelijke uitleg en ruimte om alles te kunnen delen in een veilige sfeer (wat binnen in een mooie ruimte is of buiten in de prachtige natuur).
Learn how to listen to yourself more in this busy and hectic world. Innertalks gives you practical exercises, clear explanations and space to share everything in a safe atmosphere (which is inside a beautiful space or outside in beautiful nature).

Write some of your reviews for the company Innertalks - coaching in een natuurlijke omgeving

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *