Ja-en-Nu - Spaarwaterstraat 32

5/5 based on 1 reviews

Fenna EngelsbergIk ben lichaamsgeoriënteerd- en relatietherapeut (EFT). Vanaf de eerste stage in 1969 ben ik als hulpverlener werkzaam. Mensen en hun mogelijkheden zijn voor mij een niet aflatende bron van verwondering.

Mijn praktijk heet: Ja & Nu.

'Ja' verwijst naar het openen naar jezelf, naar de ander en naar de situatie waarin je je bevindt.

'En' (in tegenstelling tot 'maar') werkt verbindend. Ik werk graag naar synthese toe; niet uitsluiten, maar integreren.

'Nu' heeft betrekking op het belang van de ontmoeting met jezelf en met je lichaam, dat haar eigen taal spreekt, en op de samenwerking met de therapeut.

Ik heb gewerkt met chronisch psychiatrische patiënten en ook met patiënten middels crisisopname, met gedetineerden, met vrijwilligers in de ouderenzorg en met studenten.
Maar ook met 'gewone' mensen die zichzelf beter wilden leren kennen of blokkades in hun leven wilden oplossen. Steeds was het non-verbale daarin mijn specialiteit.

De laatste jaren werk ik steeds meer met (echt)paren volgens de methode van EFT. Klik hier voor meer informatie.

De privé-praktijk bestaat inmiddels ruim 25 jaar. Mijn cv stuur ik u op verzoek toe.

Fenna A. Engelsberg-Wanmaker

Contact Ja-en-Nu

Address :

Spaarwaterstraat 32, 2593 RN Den Haag, Netherlands

Phone : 📞 +7889
Postal code : 2593
Website : http://www.ja-en-nu.nl/
Categories :
City : Den Haag

Spaarwaterstraat 32, 2593 RN Den Haag, Netherlands

Write some of your reviews for the company Ja-en-Nu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *