Jongsma klussenbedrijf - IJlsterkade 126

1/5 β˜… based on 2 reviews

Contact Jongsma klussenbedrijf

Address :

IJlsterkade 126, 8608 AC Sneek, Netherlands

Phone : πŸ“ž +98
Postal code : 8608
Categories :
City : Sneek

IJlsterkade 126, 8608 AC Sneek, Netherlands
A
A Veer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Waardeloos bedrijf. Rudie Jongsma reageert daarnaast op nieuwsberichten waarbij kinderen tijdens het bergwandelen zijn omgekomen dat ze hiervoor geen enkel begrip kan opbrengen. "Iedereen weet dat het niet zonder gevaar is en ook iedereen weet dat er jaarlijks doden bij vallen omdat het risico groot is . Ik vind dat je dat jou naasten niet kan aandoen . Ik heb voor dat soort acties geen enkel begrip ." Mijn advies om hier geen zaken mee te doen. Rudie Jongsma is naast het eigen bedrijf voornamelijk op verschillende nieuwssites waarbij zij actief ruzie probeert te zoeken en reacties probeert uit te lokken. Zeer onsympathiek bedrijf.
Worthless company. Rudie Jongsma also responds to news reports in which children perish during the hike that they cannot express any understanding of this. "Everyone knows that it is not without danger and everyone knows that there are deaths every year because there is a high risk. I think you cannot do that to your loved ones. I have no understanding of such actions." My advice not to do business with this. In addition to her own company, Rudie Jongsma is mainly on various news sites where she actively seeks a fight and elicits responses. Very unsympathetic company.
j
johan de vries on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Nooit zaken doen met dit bedrijf! Rudie Jongsma vindt het normaal om bij het overlijden van anderen berichten te plaatsen dat ze geen medelijden heeft en dat mensen het aan zichzelf te danken hebben. Onbegrijpelijk waarom Jongsma zich zo vervelend moet uitlaten over andere mensen waarvan zij de situatie niet eens kent. Nooit meer Klussenbedrijf Jongsma voor mij!!!
Never do business with this company! Rudie Jongsma finds it normal to post messages when others die that she has no compassion and that people owe it to themselves. Incomprehensible why Jongsma should be so annoying about other people whose situation she does not even know. Never again Jongsma Klussenbedrijf for me !!!

Write some of your reviews for the company Jongsma klussenbedrijf

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *