JoyfulBirth& Babies - Doctor Kuyperstraat 2

5/5 β˜… based on 7 reviews

Contact JoyfulBirth& Babies

Address :

Doctor Kuyperstraat 2, 6004 AL Weert, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7997
Postal code : 6004
Website : http://www.joyfulbirthenbabies.nl/
Categories :
City : Weert

Doctor Kuyperstraat 2, 6004 AL Weert, Netherlands
A
Annalisa Van Den Groenendaal on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super leuke en vrolijke dieren puzzel via de webshop besteld. Snelle levering, helemaal top!
Super fun and cheerful animal puzzle ordered via the webshop. Fast delivery, absolutely great!
B
By-Britt Wedding Diary & Interior Design on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ander positief inzicht gekregen over bevallen. Erg fijne en leerzame cursus! We kunnen niet wachten om zoveel mogelijk proberen toe te passen met de bavalling straks!
Gained a different positive insight about childbirth. Very nice and educational course! We can't wait to try to apply as much as possible with the birth later!
B
Bob Verbakel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

We zijn op zoek gegaan naar een zwangerschapscursus die aansloot bij onze behoefte van een thuis- en badbevalling. Bij JoyfulBirth & Babies vonden we met Julia de hypnobirthing cursus die wij zochten en met Julia de klik die we wensten. Daar deze klik hebben we besloten om Julia ook als Doula te vragen en ondertussen is ze ook nog onze post partum Doula. Dit naar alle tevredenheid. Erg kundig en sociaal en terughoudend op de momenten dat het nodig is. Zowel als Doula en als hypnobirthing coach zijn we zeer tevreden en raden we haar ook iedereen aan!
We started looking for a pregnancy course that met our need for a home and bath delivery. At JoyfulBirth & Babies we found the hypnobirthing course we were looking for with Julia and the click we wanted with Julia. Because of this click, we decided to ask Julia as Doula as well and in the meantime she is also our post partum Doula. This to all satisfaction. Very knowledgeable and sociable and reserved when needed. Both as a Doula and as a hypnobirthing coach, we are very satisfied and recommend her to everyone!
A
Angelina Hendrix on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

We kwamen bij joyfulbirth & babies terecht nadat we op zoek waren naar een zwangerschapscursus die paste bij ons als persoon. Ik was erg bang voor de bevalling en alles wat er bij zou komen kijken, wat maakte dat we graag Julia ook als doula erbij wilden hebben. De curus was erg leerzaam en interessant en bracht ons allebei gevoelsmatig dichter bij onszelf en elkaar. Dit maakte dat ik leerde mijn angst een plekje te geven en meer ontspannen richting de uitgerekende datum ging. Julia heeft ons als doula in het proces er naar toe, maar vooral ook tijdens de bevalling erg goed begeleid en voelde precies aan wat we nodig hadden. Even kort een oefeningetje of een andere techniek en ze wist precies aan te sluiten op onze behoeften. Was het niet op afspraak, dan hoefden we maar even te bellen of appen. Ze stond altijd voor ons klaar, zelf na de bevalling. We zijn Julia dan ook erg dankbaar en kijken liefdevol en met plezier terug op deze mooie tijd! We hadden het niet zonder haar willen doen!
We ended up at joyfulbirth & babies after looking for a pregnancy course that suited us as a person. I was very afraid of the birth and everything that would come with it, which made us want to have Julia as a doula as well. The course was very educational and interesting and brought us both closer to ourselves and each other emotionally. This made me learn to give my fear a place and go more relaxed towards the due date. Julia guided us as a doula in the process, but also during the delivery very well and felt exactly what we needed. Just a short exercise or another technique and she knew exactly how to match our needs. If it was not by appointment, we only had to call or text. She was always there for us, even after the delivery. We are very grateful to Julia and look back on this beautiful time with love and pleasure! We wouldn't have wanted to do it without her!
M
Madelon on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ter voorbereiding op de geboorte van ons kindje hebben mijn man en ik samen de Hypnobirthingcursus bij Julia gevolgd. Samen met drie paar andere aanstaande ouders leerden we op een laagdrempelige manier over het verloop van de bevalling, over de keuzes die je hebt en deden we oefeningen die voor ontspanning en vertrouwen zorgden. Daarmee konden we ook thuis aan de slag. Het heeft er voor gezorgd dat we allebei rustig waren tijdens de bevalling! Een aantal weken na de geboorte van onze zoon heb ik Julia gevraagd om thuis het Rebozo-sluitingsritueel te komen doen, in combinatie met een Yoni-steam en kraammassage. Dit was een heel mooie ervaring. Er was ruimte om te reflecteren op de bijzondere maar tevens emotionele periode, in de watten te worden gelegd met een fijne massage en letterlijk los te laten tijdens het sluitingsritueel. Een cadeau voor elke mama die hier voor open staat!
In preparation for the birth of our baby, my husband and I followed the Hypnobirthing course with Julia. Together with three other parents-to-be, we learned in an accessible way about the course of childbirth, about the choices you have and we did exercises that ensured relaxation and confidence. We could also do this at home. It ensured that we were both calm during the delivery! A few weeks after the birth of our son, I asked Julia to come and do the Rebozo closing ritual at home, in combination with a Yoni steam and maternity massage. This was a very nice experience. There was room to reflect on the special but also emotional period, to be pampered with a nice massage and to literally let go during the closing ritual. A gift for every mom who is open to this!
E
E Wouters on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Informatieve hypnobirthing cursus gevolgd. Veel geleerd. We hebben nu het gevoel goed voorbereid te zijn op de bevalling. Bedankt Julia!
Informative hypnobirthing course followed. Learned much. We now have the feeling that we are well prepared for the delivery. Thanks Julia!
D
Danielle Danielle on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb samen met mijn partner de hypnobirthing cursus gevolgd bij Julia. Julia zorgt ervoor dat je positief en vol vertrouwen de bevalling in gaat. Het is ook fijn voor de partner zodat hij weet wat hij kan verwachten en waar hij het beste kan helpen tijdens de bevalling. Ook heeft Julia ons bijgestaan tijdens onze bevalling. Ik heb een hele positieve bevalling gehad thuis in bad zoals ik dat ook graag wilde. Na de bevalling wilde de baby nog niet meteen op temperatuur komen, de verloskundige gaf aan dat ik het beste bijvoeding kon geven. Toen is Julia snel bij een andere moeder moedermelk voor ons gaan halen. Voorafgaand aan de bevalling is Julia ook nog enkele keren bij ons geweest. Ze heeft hierbij ook geholpen met het wassen, vouwen en sorteren van de babykleertjes en het inrichten van de kast. Na de bevalling was Julia ook onze post-partum Doula. Ze heeft mij en de baby onder andere gemasseerd, ook heeft ze mij geleerd hoe ik de baby het beste kan masseren en yoga-oefeningen met hem kan doen. Ook heeft ze mijn buik ingebonden en heeft ze een yoni stomer meegenomen. Verder heeft zij verschillende keren boodschappen gedaan en er voor gezorgd dat ik voor 2 weken super gezond en lekker kon eten. Van ontbijt tot dinner en ook nog tussendoortjes. Ook heeft ze me geholpen met de borstvoeding, kolven, het gebruiken van de draagzak. Ik mocht haar altijd bellen en appen met al mijn vragen. Julia, heel erg bedankt voor alles! We missen je! <3
I followed the hypnobirthing course with Julia together with my partner. Julia ensures that you go into labor positively and confidently. It is also nice for the partner so that he knows what to expect and where he can best help during the delivery. Julia also assisted us during our delivery. I had a very positive delivery at home in the bath as I wanted it to be. After the delivery, the baby did not want to warm up immediately, the midwife indicated that it was best for me to give additional food. Then Julia quickly went to get our mother's milk from another mother. Prior to the delivery, Julia also visited us a few times. She also helped with washing, folding and sorting the baby clothes and decorating the closet. After giving birth, Julia was also our post-partum Doula. Among other things, she massaged me and the baby, she also taught me how to best massage the baby and do yoga exercises with him. She also tied my belly and brought a yoni steamer. She also went shopping several times and made sure that I could eat super healthy and delicious food for 2 weeks. From breakfast to dinner and also snacks. She also helped me with breastfeeding, pumping and using the baby carrier. I was always allowed to call and text her with all my questions. Julia, thank you very much for everything! We miss you! <3

Write some of your reviews for the company JoyfulBirth& Babies

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *