Juultje De Wegwijzer - Meester Doctor Meslaan 2

5/5 based on 1 reviews

Stichting Prokino - Kinderopvang in Zeeland

Prokino locaties in heel Zeeland. Peutergroep, kinderdagverblijf, BSO of BSO+; Kinderopvang op maat, afgestemd op de wensen van u en uw kind.

Stichting Prokino - Kinderopvang in Zeeland

Prokino is een landelijke organisatie voor kinderopvang, jeugdzorg en internaten. Prokino Kinderopvang levert een deskundige bijdrage aan de groei en ontwikkeling van kinderen. We doen dat op onze kinderdagverblijven, BSO, peuteropvang en gastouderopvang. Binnen Prokino Zorg begeleiden we kinderen, jongeren en gezinnen bij vraagstukken of problemen bij het opgroeien. Samen zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren zo zelfstandig mogelijk kunnen worden en weer een stabiele basis krijgen en kunnen meedoen in de samenleving. Meander beheert, verspreid over het land, internaten en gezinshuizen waar we kinderen van ouders met een trekkend bestaan zoals schippers, kermisexploitanten en circusartiesten een tweede thuis bieden.

Contact Juultje De Wegwijzer

Address :

Meester Doctor Meslaan 2, 4451 AK Heinkenszand, Netherlands

Phone : 📞 +8
Postal code : 4451
Website : http://www.prokino.nl/zeeland
Categories :
City : Heinkenszand

Meester Doctor Meslaan 2, 4451 AK Heinkenszand, Netherlands

Write some of your reviews for the company Juultje De Wegwijzer

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *