Kindergarden Lisserbroek BSO (voorheen: Borus Kinderopvang) - Azollastraat 47

5/5 based on 1 reviews

About Kindergarden Lisserbroek BSO (voorheen: Borus Kinderopvang)

Elke dag realiseren we ons bij Kindergarden hoe belangrijk het voor een kind is om vanaf het prille begin op te kunnen groeien in een veilig leefklimaat. Helaas is voor veel kinderen deze veilige start geen vanzelfsprekendheid. Zij groeien op in angst en onveiligheid. Daarom steunt Kindergarden het Babyhuis, zodat ook deze kinderen alle liefde en kansen krijgen die ze verdienen.

Contact Kindergarden Lisserbroek BSO (voorheen: Borus Kinderopvang)

Address :

Azollastraat 47, 2165 XP Lisserbroek, Netherlands

Phone : 📞 +
Postal code : 2165
Website : https://www.kindergarden.nl/vestigingen/lisserbroek/azollastraat/bso
Categories :
City : Lisserbroek

Azollastraat 47, 2165 XP Lisserbroek, Netherlands

Write some of your reviews for the company Kindergarden Lisserbroek BSO (voorheen: Borus Kinderopvang)

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *