Lale Zorg - Buurstede 17

5/5 based on 1 reviews

Lâle Buurstede in Oosterhout (NB) is een kleinschalige verpleegvoorziening en biedt een zo vertrouwd mogelijke omgeving voor Turkse ouderen die nog heel dicht bij het land van hun geboorte staan. Dat de zorg is afgestemd op de Turkse cultuur is uniek en daarmee zijn we een pionier in Nederland. Lâle Buurstede heeft drie woongroepen specifiek voor Turkse ouderen en een woongroep voor een brede doelgroep ouderen.

Wanneer thuis wonen voor u als Turkse oudere niet meer mogelijk, dan is Lâle een goede oplossing. U krijgt er de nodige begeleiding, verzorging en/of verpleging in een sfeer die past bij uw culturele achtergrond.

Er worden cultuurgebonden activiteiten georganiseerd waar bijzondere aandacht is voor de taal, cultuur en geloofsaspecten. De eetgewoonten van de bewoners zijn uitgangspunt bij het samenstellen en bereiden van de maaltijd. Dit betekent dat dagelijks Turkse halal-maaltijden worden bereid van dagverse ingrediënten.

Contact Lale Zorg

Address :

Buurstede 17, 4904 PX Oosterhout, Netherlands

Phone : 📞 +7
Postal code : 4904
Website : http://www.lalezorg.nl/
Categories :
City : Oosterhout

Buurstede 17, 4904 PX Oosterhout, Netherlands

Write some of your reviews for the company Lale Zorg

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *