Lokaal 18b2 - uw architect uit het Gooi - Lambertus Hortensiuslaan 17

4.8/5 based on 5 reviews

Contact Lokaal 18b2 - uw architect uit het Gooi

Address :

Lambertus Hortensiuslaan 17, 1412 GV Naarden, Netherlands

Phone : 📞 +8
Postal code : 1412
Website : http://www.lokaal18b2.com/
Categories :
City : Naarden

Lambertus Hortensiuslaan 17, 1412 GV Naarden, Netherlands
W
Wouter Dekker on Google

M
Michiel Cobben on Google

Vakkundig en heerlijk enthousiast
Professional and wonderfully enthusiastic
A
Arnold Karelsen on Google

Een architect die praktisch met de klant meedenkt.
An architect who thinks along with the customer in a practical way.
M
Maarten Willems on Google

Lokaal 18b2 is een kleine en lokale architect uit Bussum. Gea heeft ons fantastisch geholpen met een verbouw/uitbouw van onze woning in Bussum. Persoonlijk, betrokken en daadkrachtig.
Room 18b2 is a small and local architect from Bussum. Gea has helped us fantastically with the renovation / expansion of our house in Bussum. Personal, involved and decisive.
L
Leo van Eechoud on Google

Top design

Write some of your reviews for the company Lokaal 18b2 - uw architect uit het Gooi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *