Marc Driessen Photography - Nieuwpoortkade 2A

5/5 based on 1 reviews

About Marc Driessen Photography

ENG:

I studied portrait and documentary photography at the Amsterdam Photo Academy, graduating with honours in 2008. I've since worked as a freelancer for a wide variety of clients in both the media world and cultural, social, corporate and creative organisations.

In recent years, I've focussed on producing video work, short films and portrait photography. I have a personal and cinematic filming style that relates closely to my photographic work, and I aim to create soulful, intimate and timeless visuals.

I can offer complete video production packages to companies and organisations, from concept/script writing, interviewing, camera work, drone flying (EASA licensed drone pilot, categories A1/A3 + A2), location lighting, sound recording to editing and colour grading. I share an office in Amsterdam with talented colleagues in the video/filmmaking industry, whereby collaborations can be easily formed for bigger productions and multi-camera shoots.

Besides the visual work, I have a background in music composition and production, so I can produce soundtracks for video productions where time and budget allow. As a member of Artlist, I can also provide stock music, in any genre, for audio-video productions.

I am also available as a portrait photographer on location or in the studio.

NL:

Ik heb portret- en documentairefotografie gestudeerd aan de Amsterdamse Fotoacademie en ben in 2008 cum laude afgestudeerd. Sindsdien werk ik als freelancer voor een breed scala aan opdrachtgevers in zowel de mediawereld als culturele, sociale, zakelijke en creatieve organisaties.

De afgelopen jaren heb ik mij toegelegd op het maken van videowerk, korte films en portretfotografie. Ik heb een persoonlijke en filmische filmstijl die nauw aansluit bij mijn fotografische werk, en ik streef ernaar om soulvolle, intieme en tijdloze beelden te creëren.

Ik kan complete videoproductiepakketten aanbieden aan bedrijven en organisaties, van concept/script schrijven, interviewen, camerawerk, drone vliegen (EASA gelicentieerde dronepiloot, categorieën A1/A3 + A2), locatieverlichting, geluidsopname tot montage en kleurcorrectie. Ik deel een kantoor in Amsterdam met getalenteerde collega's in de video/filmindustrie, waardoor samenwerkingen gemakkelijk kunnen worden gevormd voor grotere producties en multi-camera shoots.

Naast het visuele werk heb ik een achtergrond in het componeren en produceren van muziek, dus ik kan soundtracks voor videoproducties produceren, waar tijd en budget het toelaten. Als lid van Artlist, kan ik ook stock muziek leveren, in elk genre, voor audio-videoproducties.

Ook ben ik beschikbaar als portretfotograaf op locatie of in de studio.

Clients:

Nederlands Letterenfonds, DeLaMar Theater, Witfilm, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Ape to Zebra (Design Agency), Phenster Agency, Ralph Booms (Design Agency), Good Day (Design Agency), The Stone Twins (Design Agency), Cappella Amsterdam, Aids fonds, FNV, Hartstichting, GGD Nederland, Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, Luchtverkeersleiding Nederland, Ministerie van Justitie, Excelsior Recordings. Media: Het Parool, El País / El País Semanal, AT5, Lumen Photo, et al.

Publications:

NL: Het Parool, Volkskrant, Trouw, NRC / NRC Next, VPRO Gids, Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer, De Correspondent, Nieuw Wij, Folia Magazine, Creatie, Quote, Maarten!, Elsevier, Heaven, Oor, Quest, Uitkrant, Z! Magazine, et al. International: Le Monde (FR), El País (ES), Die Welt (DE), Courrier Japon (JP), Le Temps (CH), HUMO (BE), De Morgen (BE), Refugee Transition (AU), et al.

Privacy Statement ENG:

The photos on this site are usually made in an editorial context with the consent of the portrayed or are produced with freedom of news gathering. The photos on this site serve mainly as a portfolio of work to promote the photographic work of Marc Driessen Photography. Some of the photos can be delivered to third parties in an editorial and / or news context. The photographs will never be delivered to third parties in a commercial and / or advertising context without the consent of the persons portrayed. The persons portrayed at all times retain the right to have a photograph removed from the online archive and / or the portfolio at their request, unless the news interest exceeds the personal interest in accordance with the legal provision for freedom of news gathering. The latter is only applicable in exceptional cases. This website collects data from visitors through google analytics. This information is intended to measure the reach and effectiveness of this website. The details of the use and / or users will never be shared with third parties. None of the images displayed on this website can be reproduced or distributed in any way or form, or by any means, without the prior written permission of Marc Driessen. On all agreements the general terms & conditions of the Photography Federation (DuPho) apply. For questions and requests mail: [email protected]

Privacy Verklaring NL:

De foto’s op deze site zijn doorgaans gemaakt in een redactionele context met toestemming van de geportretteerden of zijn anderzijds geproduceerd met vrijheid van nieuwsgaring. De foto’s op deze site dienen voornamelijk als portfolio werk ter promotie van de fotografische werkzaamheden van Marc Driessen. Een deel van de foto’s kunnen worden geleverd aan derden in een redactionele en / of nieuws context. De foto’s zullen nooit in een commerciële en / of reclame context worden geleverd aan derden zonder toestemming van de geportretteerden. De geportretteerden behouden te allen tijde het recht om een foto op hun verzoek uit het online archief en / of de portfolio te laten verwijderen, tenzij het nieuwsbelang het persoonlijke belang overstijgt in overeenstemming met de wettelijke bepaling voor vrijheid van nieuwsgaring. Dit laatste is alleen in uitzonderlijke gevallen van toepassing. Deze website verzameld gegevens van bezoekers middels google analytics. Deze gegevens zijn bedoeld om het bereik en de effectiviteit van deze website te meten. De gegevens van het gebruik en / of de gebruikers zullen nooit met derden worden gedeeld. Geen van de afbeeldingen die op deze website worden weergegeven, mag op enigerlei wijze of op enige manier worden gereproduceerd of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Marc Driessen. Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de Fotografiefederatie (DuPho) van toepassing. Voor vragen en verzoeken mail: [email protected]

Contact Marc Driessen Photography

Address :

Nieuwpoortkade 2A, 1055 RX Amsterdam, Netherlands

Phone : 📞 +877887
Postal code : 1055
Website : https://www.marcdriessen.com/
Categories :
City : Amsterdam

Nieuwpoortkade 2A, 1055 RX Amsterdam, Netherlands

Write some of your reviews for the company Marc Driessen Photography

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *