MATSER AUTOSERVICE - IJsselstraat 51

4.4/5 β˜… based on 8 reviews

Contact MATSER AUTOSERVICE

Address :

IJsselstraat 51, 6882 LB Velp, Netherlands

Phone : πŸ“ž +879
Postal code : 6882
Website : http://www.matsercarrepair.nl/
Categories :
City : Velp

IJsselstraat 51, 6882 LB Velp, Netherlands
H
Harry Kranenburg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima Garage bedrijf
Great Garage company
G
Gunter Jung on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede servise ?
Good servise ?
R
Roel v zummeren on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een fijne en eerlijke garage.
A nice and honest garage.
S
Silvia on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede service?
Good service?
s
skydiver on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Voorheen was ik best tevreden over de service van garage Matser in Velp. Na een paar keer mijn auto bij Matser te hebben gebracht voor APK's en wat klein onderhoud besloot ik mijn auto voor een grotere reparatie naar Matser te brengen. Mijn koppaking, waterpomp en radiateur waren aan vervanging toe. De auto lekte koelvloeistof maar de auto verbruikte niet veel olie. Hij zei dat er dan ook een nieuwe distributieriem in moest omdat het een risico was om die daarna weer erop te zetten. Matser ging akkoord om de auto voor mij te repareren. Hij vertelde dat het druk was en het was ook midden in de vakantieperiode. Ik kon best mijn auto een week of 2 missen dus ik dacht ik breng mijn auto langs. Na een maand en een week (nooit een telefoontje gehad, moest overal achteraan bellen) was mijn auto dan eindelijk 'klaar'. De koelvloeistof bleef in de auto zitten maar hij rookte wel erg. Hij vertelde mij dat dat waarschijnlijk komt door de olie die in de katalysator zat en dat ik dat door wat te gaan rijden weg moest branden. Ik heb de rekening betaald. €802,- Na 25km was het roken niet gestopt (zo erge rook dat fietsers die ik inhaalde hoestend van hun fiets moesten stappen) en begon mijn auto te hikken. De motor bleek op 3 cilinders te lopen. Ik peilde de olie en in 25km was er 3 liter olie verdwenen. Ik heb niet meer gereden en de auto stilgezet. Daarna heb ik hem naar de garage terug gebracht en ze zouden de auto voor mij weer nakijken. Na 2 weken wachten dacht ik laat ik maar weer eens bellen, ik had weer geen telefoontje ontvangen. Ze vertelden mij dat ze de kop moesten laten afvlakken (ook al leek hij de eerste keer nog goed te zijn) en dat het bovenblok van mijn motor gereviseerd moest worden. Ik ben hier mee akkoord gegaan omdat ik ondertussen veel geld aan mijn auto had uitgegeven. Na zo’n 6 weken en vele telefoontjes van mij uit later was mijn auto klaar en kon hij opgehaald worden. Ik heb de auto opgehaald...... en hij rookte nog steeds, niks veranderd. Meneer Matser kwam met de uitleg dat de compressie in de motor was verhoogd en dat daarom de olie langs mijn zuigerveren zou lopen. Ik dacht al bij mijzelf dat is onzin, dit moet iets zijn waar jij aan hebt gezeten. Ik heb gezegd dat ik de auto ging uitproberen en toen vertelde hij mij we hebben het later even over de rekening, die hij mij weer wou laten betalen. Ik heb een wat oudere auto dus ik heb een vriend van mij opgetrommeld (beiden 0 sleutelervaring aan auto's maar wel aan tuinmachines) om mijn auto te gaan repareren. Bij het demonteren van de motor kwamen wij al vrij snel bij de kleppen en nokkenas gereedschap tegen die de monteurs van Garage Matser in mijn motor hebben laten liggen, ik heb een foto hiervan bijgevoegd. Ik heb een bericht gestuurd naar Garage Matser wat zijn gereedschap in mijn auto doet. Daarop kreeg ik bericht terug: wat raar! Die moet zeker uit de magneet gevallen zijn! Goh.... je meent het..... geen eens een sorry? Daarna bij het losdraaien van de kopbouten bleek dat er aan de voorkant 2 bouten heel veel strakker zaten dan de rest van de bouten. Toen wij het bovenblok optilden bleek dat de nieuwe koppakking die wel 40km erin heeft gezeten aan de tegenovergestelde kant van de harder aangedraaide bouten al verwoest was. Dit bleek het probleem van het olieverbuik en de rook te zijn. Na het bestellen van olie, nieuwe onderdelen en een momentsleutel (in totaal €200,-) heb ik en die vriend met af en toe hulp van internet mijn auto hersteld. En guess what. Geen olielekkage meer en de auto is gerepareerd. Dit door 2 mensen met 0 sleutelervaring aan auto's en de gegevens van mijn motor van het internet. Ik heb precies dezelfde reparatie uitgevoerd als Garage Matser. Ik vind dit geen normale gang van zaken hoe dit bij deze garage is gelopen. Ik ben in totaal ongeveer 2,5 maand mijn auto kwijt geweest. Ik heb €800 afgerekend en de auto was nog niet gerepareerd, een cruciaal nieuw onderdeel was niet goed geΓ―nstalleerd en ik heb alles uiteindelijk zelf ook nog eens uit elkaar en in elkaar moeten draaien. Voor deze reparatie 1 ster uit 5.
Previously I was quite satisfied with the service of garage Matser in Velp. After taking my car to Matser a few times for MOTs and some minor maintenance, I decided to take my car to Matser for a bigger repair. My head gasket, water pump and radiator were due for replacement. The car was leaking coolant but the car was not consuming much oil. He said it needed a new timing belt because it was a risk to put it back on afterwards. Matser agreed to repair the car for me. He said it was busy and it was also the middle of the holiday season. I could miss my car for a week or 2 so I thought I would bring my car over. After a month and a week (never had a call, had to call everywhere at the back) my car was finally 'ready'. The coolant remained in the car, but it smoked a lot. He told me it was probably because of the oil in the catalytic converter and that I had to burn it away by driving. I paid the bill. € 802, - After 25km the smoking had not stopped (so bad that cyclists I overtook had to get off their bikes coughing) and my car started hiccups. The engine turned out to run on 3 cylinders. I checked the oil and in 25km 3 liters of oil had disappeared. I have not driven and stopped the car. Then I brought it back to the garage and they would check the car for me again. After 2 weeks of waiting I thought I should call again, I had not received a call. They told me to flatten the head (even though it seemed to be fine the first time) and overhaul the top block of my engine. I agreed to this because in the meantime I had spent a lot of money on my car. After about 6 weeks and many phone calls from me later, my car was ready and could be picked up. I picked up the car ...... and it was still smoking, nothing changed. Mr. Matser explained that the compression in the engine had increased and that the oil would therefore run down my piston rings. I thought to myself that is nonsense, this must be something that you have been on. I said I was going to try the car and then he told me we will talk about the bill later, which he wanted me to pay again. I have a somewhat older car so I called a friend of mine (both 0 key experience on cars but on garden machines) to repair my car. When disassembling the engine we soon came across the valves and camshaft tools that the Garage Matser mechanics left in my engine, I have attached a photo of this. I sent a message to Garage Matser about his tools in my car. Then I got a message back: how strange! It must have fallen out of the magnet! Gosh .... you mean it ..... not even a sorry? Then when loosening the head bolts it turned out that there were 2 bolts at the front much tighter than the rest of the bolts. When we lifted the top block, it appeared that the new head gasket that had been 40km in on the opposite side of the harder-tightened bolts had already been destroyed. This turned out to be the problem of the oil consumption and the smoke. After ordering oil, new parts and a torque wrench (a total of € 200), I and that friend repaired my car with the occasional help from the internet. And guess what. No more oil leakage and the car has been repaired. This by 2 people with 0 key experience of cars and the data of my engine from the internet. I did the exact same repair as Garage Matser. I do not think this is normal practice how this went to this garage. I lost my car in total for about 2.5 months. I paid € 800 and the car was not yet repaired, a crucial new part was not properly installed and I eventually had to disassemble and assemble everything myself. For this repair 1 star out of 5.
M
Martin Klaassen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede service en netjes gerepareerd
Good service and neatly repaired
R
RenΓ© Knaken on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede service zoals altijd en snel geholpen.Gr.Rene
Good service as always and helped quickly.Gr.Rene
M
Mick Kroes on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top service!

Write some of your reviews for the company MATSER AUTOSERVICE

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *