Mijzo - Zorglocatie - Eikendonk - Eikendonklaan 2

1.8/5 based on 4 reviews

Zorglocatie Eikendonk in Waalwijk | Mijzo - Mijzo.nl

Bij Zorglocatie Eikendonk in Waalwijk kunt u o.a. terecht met dementie, Parkinson of lichamelijke aandoeningen, en voor revalidatie of dagbehandeling.

About Mijzo - Zorglocatie - Eikendonk

De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt. De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.

Contact Mijzo - Zorglocatie - Eikendonk

Address :

Eikendonklaan 2, 5143 NG Waalwijk, Netherlands

Phone : 📞 +7
Postal code : 5143
Website : https://www.mijzo.nl/zorglocatie/eikendonk/
Categories :
City : Waalwijk

Eikendonklaan 2, 5143 NG Waalwijk, Netherlands
M
Maxime Breevaart on Google

G
Guus van Koert on Google

Goed.
Good.
P
P Ti on Google

Eikendonk afdeling Lavendelhof is zélfs de 1 ster nog niet waard ? Er is totaal geen betrokkenheid bij de patient en familie! Je wordt volledig aan je lot overgelaten, en er is geen enkele steun of begrip vanuit Eikendonk. Eikendonk adverteert dat ze ondersteuning bieden aan patiënt en familie maar hier is werkelijk NIKS van waar! De Arts Dr. Neijens is nooit te bereiken en gaat laks met zijn patienten om, sommige vd verpleging behandelen de patiënt als beesten ipv als patiënt, en de coördinerend verpleegkundige regelt ronduit NIETS terwijl dat dat juist haar taak is!! We hebben daar dingen zien gebeuren die hartverscheurend en schrijnend zijn. Lavendelhof zal zich eens moeten beraden of dit wel een normale gang van zaken is, hoe ze daar soms te werk gaan verdient geen enkele patiënt. Ronduit een waardeloze afdeling! En kom nu als Mijzo hieronder niet dat er een gesprek aangegaan kan worden met de afdelingshoofd, want Lavendelhof houd elkaar allemaal de hand boven het hoofd. We zijn meerdere malen gesprekken aangegaan, maar daar word werkelijk NIETS mee gedaan!! Te schandalig voor woorden. Eikendonk en Mijzo, 0 sterren voor jullie waardeloze afdeling !!!!!!!!!
Eikendonk Lavendelhof department isn't even worth the 1 star yet ? There is absolutely no involvement with the patient and family! You are completely left to your own devices, and there is no support or understanding from Eikendonk. Eikendonk advertises that they offer support to patients and family, but this is really NOT true! The Doctor Dr. Neijens can never be reached and is lax with his patients, some of the nurses treat the patient like animals instead of as patients, and the coordinating nurse arranges absolutely NOTHING while that is exactly her job!! We've seen things happen there that are heartbreaking and harrowing. Lavendelhof will have to consider whether this is a normal course of events, no patient deserves how they sometimes work there. A useless department! And don't come as Mijzo below that a conversation can be started with the head of department, because Lavendelhof all keep each other's hands above their heads. We have entered into conversations several times, but NOTHING is really done about it!! Too outrageous for words. Eikendonk and Mijzo, 0 stars for your worthless department !!!!!!!!!!
R
Robby Bird on Google

Van dichtbij meegemaakt hoe mijn schoonvader en andere mede patiënten zijn behandeld. Naar de WC? Je wacht maar een uur tot we klaar zijn met eten??? Dan blijft de rest maar langer zitten? Je moet je kapot schamen!!! Dit is maar een klein dingetje. Alles maar dan ook werkelijk alles wat fout kon gaan ging fout. Als ze bij deze afdeling (Lavendenhof) een camera zouden hangen en de verhalen van de patiënten zouden aanhoren konden ze acuut sluiten. Het is werkelijk een te lang verhaal wat er allemaal gebeurt is, maar mocht er iemand in mijn directe omgeving ooit weer naar een revalidatiecentrum moeten, dan NOOIT maar dan ook echt NOOIT naar Eikendonk (Lavendenhof). Een revalidatiecentrum hoort de familie te ontlasten maar ipv dat geven ze de directe familie alleen maar meer stress. Alles wat hun verplicht zijn te regelen kwam op ons bordje terecht. Afspraken worden niet nagekomen of op teruggekomen. PS: Een aantal verplegers (noem geen namen) De mannelijke dokter en coördinerend verpleegkundige moeten acuut een andere baan gaan zoeken. Zijn een schande voor hun vak!
Experienced up close how my father-in-law and other fellow patients were treated. To the bathroom? You only wait an hour for us to finish eating??? Then the rest just sit longer? You should be ashamed of yourself!!! This is just a small thing. Everything, absolutely everything that could go wrong, went wrong. If they would hang a camera in this department (Lavendenhof) and hear the stories of the patients, they could close immediately. It is really too long a story what has happened, but if anyone in my immediate environment ever has to go to a rehabilitation center again, then NEVER and NEVER to Eikendonk (Lavendenhof). A rehabilitation center should relieve the family, but instead of that they only give the immediate family more stress. Everything they are obliged to arrange ended up on our plate. Agreements are not kept or reneged. PS: A number of nurses (don't name names) The male doctor and coordinating nurse must immediately look for another job. Are a disgrace to their profession!

Write some of your reviews for the company Mijzo - Zorglocatie - Eikendonk

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *