Mill - Het Lagerhuis - Beerseweg 9

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Mill - Het Lagerhuis

Address :

Beerseweg 9, 5451 NR Mill, Netherlands

Phone : 📞 +8777
Postal code : 5451
Website : http://www.lagerhuismill.nl/
Categories :
City : Mill

Beerseweg 9, 5451 NR Mill, Netherlands
M
Michael Holtkamp on Google

Gezellig op het terras wat gedronken met vrienden en zeer vriendelijk personeel !
Having a drink on the terrace with friends and very friendly staff!
J
Jack Hendriks on Google

Lekker geborreld en heerlijk gegeten. fam Weren Bedankt voor de gastvrijheid.
Well-done and delicious. fam Weren Thanks for the hospitality.
A
Anne Willemsen on Google

We hadden daar feestje 50 jaar getrouwd en de bediening was aardig en snel en het 3 gangen menu was heerlijk. Het was ook fijn voor de kinderen dat zij een snack mochten, omdat zij het eten niet heel fantastisch vonden.
We had party 50 years married and the service was nice and fast and the 3 course menu was delicious. It was also nice for the children that they could have a snack, because they did not think the food was very fantastic.
R
Ria van Zoerlandt on Google

Heel goed gegaan en heel gezellig.
Went very well and very pleasant.
H
Hetty Roelofs on Google

Gezellige zaal voor klein feest. Goed verzorg koffietafels en daarna goed diner.
Cozy room for a small party. Well cared for coffee tables and then good dinner.
m
marc nooneknows on Google

Altijd gezellig. Altijd goede sfeer
Always cosy. Always good atmosphere
S
Schaap Agenda on Google

Leuke locatie voor een feest. Heel gastvrij en lekker eten.
Nice venue for a party. Very welcoming and good food.
P
Patrick Weren on Google

Top

Write some of your reviews for the company Mill - Het Lagerhuis

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *