Ministry of Health, Welfare and Sport - Parnassusplein 5

3/5 based on 8 reviews

Contact Ministry of Health, Welfare and Sport

Address :

Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag, Netherlands

Phone : 📞 +779
Postal code : 2511
Website : https://www.rijksoverheid.nl/vws
Categories :
City : Den Haag

Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag, Netherlands
I
Ingrid van Hattem on Google

Top lokatie
Top location
R
Ronald Roelands on Google

Een ministerie dat het contact en de verantwoordelijkheid met speeltuinen volledig heeft verloren.
A ministry that has completely lost contact and responsibility with playgrounds.
E
Edwin Maas on Google

Fijne locatie om daar gewerkt te hebben.
Nice location to have worked there.
I
Ice Cube on Google

Nog slechter bereikbaar dan het meldpunt zorg! Niet na 1.26 uur! Heel goor!
Even worse than the hotline care! Not after 1.26 hours! Very gross!
P
Prince Adonis Ocean on Google

Eet guacamole (avocado) voor maximale gezondheid van de hersenen en herstel van het zenuwstelsel!
Eat guacamole (avocado) for maximum brain health and nervous system recovery!
Y
Yaap Aap on Google

Ambtelijke arrogantie vanaf de telefoniste tot de gene waarmee ik doorverbonden werd. Ik weet t niet meneer, nee dat weet ik niet........luizige ambtenaren waardoor alle processen in de stroop vastlopen. van de 120.00 kunnen er zeker 60.000 ontslagen worden........merkt niemand bahhhhhh
Official arrogance from the operator to the person I was put through. I don't know sir, no I don't know ........ lazy civil servants that cause all processes to get stuck in the syrup. of the 120.00 at least 60,000 can be fired ........ nobody notices bahhhhhh
B
Boellie Best on Google

Natuurlijk probeer ik me in te beelden hoe complex de bestrijding van Corona is en de hoeveelheid taken die daarbij vervuld moeten worden. Iets van coulance is dus zeker op z’n plaats, maar toch…. Ik ben geboortejaar 1958 en inmiddels op eigen intiatief geboosterd op 1e kerstdag; want ‘kwetsbare oudere’. Tot op vandaag niet de beloofde VWS uitnodigingsbrief daarvoor ontvangen. Pas vandaag!!!!? (7 januari) ontving ik de uitnodiging voor een booster vaccinatie. Terwijl inmiddels geboortejaar 2003 al aan de beurt is! Mijn vrouw geboortejaar ‘63 is pas voor volgende week ingepland (maar had volgens leeftijd vóór de jaarwisseling gevaccineerd moeten zijn maar mag niet eerder…….. 2003 eerder dan 1963?). Ontving geen update van mijn booster in de QR code dus dan maar bellen naar volslagen onbereikbare VWS, GGD en RIVM (die onderling naar elkaar verwijzen). Na een middag bellen blijken eerdere, door de huisarts gegeven, vaccinaties ‘niet bekend zijn bij het RIVM’ (terwijl ik na de eerste twee prikken wel probleemloos een werkende en actuele QR code heb gekregen…van het RIVM). Op mijn hierover uitgesproken verbazing was het antwoord van de RIVM contactpersoon : “Zo werkt het nou eenmaal” (arrogantie in plaats van zelfreflectie). Na opnieuw alle informatie, die op basis van BSN én toch echt geregistreerde booster vaccinatie bekend zou moeten zijn, werden ‘in het systeem’ dingen veranderd en aangevuld. En inderdaad, na een halve dag bellen en gedoe werd/was mijn vaccinatie in de QR verwerkt. Waar een groot land klein in kan zijn…..Bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing: JA…..GRAAG!
Of course I try to imagine how complex the fight against Corona is and the amount of tasks that have to be fulfilled. So something of leniency is certainly in order, but still…. I am born in 1958 and now I have been boosted on Christmas Day on my own initiative; because 'vulnerable elder'. Until today, the promised VWS invitation letter for this has not been received. Only today!!!!? (January 7) I received the invitation for a booster vaccination. While it is now the turn of the year of birth 2003! My wife's year of birth '63 is only scheduled for next week (but according to age should have been vaccinated before the turn of the year, but is not allowed earlier…….. 2003 earlier than 1963?). Didn't receive an update from my booster in the QR code, so I had to call completely unreachable VWS, GGD and RIVM (which refer to each other). After an afternoon of calling, it turns out that previous vaccinations given by the GP are 'not known to the RIVM' (while after the first two injections I received a working and current QR code without any problems… from the RIVM). To my expressed surprise about this, the answer from the RIVM contact person was: “That's just how it works” (arrogance instead of self-reflection). After all the information, which should be known on the basis of BSN and really registered booster vaccination, things were changed and supplemented 'in the system'. And indeed, after half a day of calling and hassle, my vaccination was/was processed in the QR. What a large country can be small in….. Administrative and official renewal: YES…..PLEASE!
N
Nuri Burhan on Google

Very good. smart building

Write some of your reviews for the company Ministry of Health, Welfare and Sport

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *