MY college - Zinkseweg 2

2.5/5 β˜… based on 8 reviews

About MY college

Vakken

Op MY college geven wij de volgende vakken:

AK Aardrijkskunde
BIO Biologie
CKV Culturele en kunstzinnige vorming
 (in de onderbouw i.c.m. met Tekenen)
DUDuits
EC Economie
EN Engels
HV Handvaardigheid
LO Lichamelijke oefening
LOBLoopbaanbegeleiding
MDMediagebruik en ICT
MEN Mentoruur
MFMY future
MA Maatschappijleer
Nask1 Natuur/Scheikunde 1
NE Nederlands
PR Praktijkgerichte vakken
RE Rekenen
R+Rekenenplus
SC Science
TN Techniek
T+ Taalplus
VE Verzorging
WI Wiskunde
WO Wereldoriëntatie

Contact MY college

Address :

Zinkseweg 2, 3201 KZ Spijkenisse, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 3201
Website : http://www.my-college.nl/
Categories :
City : Spijkenisse

Zinkseweg 2, 3201 KZ Spijkenisse, Netherlands
B
Bert Teeuwen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

B
BH Bao on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

S
Sympatic on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

g
grappe maker grappig on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goed gedaan
Well done
J
Jordy en Megan vlogs on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik zit erop school
I'm in school
M
MaxineDraws! on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik vind het gewoon een super leuke school Want ik zit er zelf op dus goed gedaan de medewerkers van my College
I just think it's a super nice school Because I have done it myself so well done the staff of my College
J
J Wijer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

zeer Slechte school, het ene kind wordt van school gestuurd omdat ze een ander kind aanspreekt in een ruzie en het andere kind wordt door 6 kinderen in elkaar geslagen en wordt maar een week geschorst ! Schooljaar 2018/2019 is begonnen met 6 leerkrachten minder omdat ze ontslag hadden genomen omdat er niet te werken valt met de directeur. Het nieuwe systeem werkt ook niet goed en kinderen worden slecht begeleid !
very poor school, one child is expelled from school because she appeals to another child into an argument and the other child is beaten by six children together and just stay a week! 2018/2019 school year has begun with six fewer teachers because they had resigned because we still need to work with the director. The new system also does not work well and children are poorly supervised!
m
mine bfo on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

School systeem had nooit moeten veranderd worden op deze manier had meer over nagedacht moeten worden door slimme mensen die computers en alles begrijpen. Niemand deed wat op de portal en de docenten wisten niet hoe het werkte eindelijk klaar met deze school. Het was wel fijn dat de school een lage aantal leerlingen had maar het systeem en hoe er over nagedacht is zorgt voor een lage score.
School system should never have been changed in this way should have been more thought through by smart people who understand computers and everything. Nobody did anything on the portal and the teachers did not know how it worked finally finished this school. It was nice that the school had a low number of students, but the system and how it was thought through resulted in a low score.

Write some of your reviews for the company MY college

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *