Netnog websites - Paalbalk 7

5/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Netnog websites

Address :

Paalbalk 7, 6852 GS Huissen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +77
Postal code : 6852
Website : https://www.netnog.nl/
Categories :
City : Huissen

Paalbalk 7, 6852 GS Huissen, Netherlands
M
Michiel Pelgrum on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Henk heeft als ontwikkelaar van de website "zorgnetwerkopmaat.nl" echt meegedacht over hoe de site er uit zou moeten komen te zien. Niet alleen gebruikt hij up-to date technieken, ook is hij in staat creatief mee te denken en komt hij met passende voorstellen. De prijs-kwaliteit verhouding van zijn werk is uitstekend. Ik beveel NetNog absoluut aan als bedrijf om zaken mee te doen
As the developer of the website "zorgnetwerkopmaat.nl", Henk really thought about what the site should look like. Not only does he use up-to-date techniques, he is also able to think creatively and comes up with suitable proposals. The price-quality ratio of his work is excellent. I absolutely recommend NetNog as a company to do business with
M
Monique Hiddink on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik ben enorm tevreden over Netnog websites. Henk is persoonlijk erg betrokken en denkt graag met je mee. Hij wil er echt iets moois van maken en bedenkt telkens iets origineels zodat elke website uniek is. Hij heeft voor mij een website ontwikkelt die helemaal past en aansluit bij mij als persoon en bij mijn praktijk (Heel met Aandacht). De samenwerking met Wietske was voor mij heel waardevol. Zij heeft een logo en PR-materiaal ontworpen dat geheel aansluit bij de website. Ik raad Netnog websites iedereen aan!
I am very satisfied with Netnog websites. Henk is personally very involved and likes to think along with you. He really wants to make something beautiful out of it and always comes up with something original so that every website is unique. He has developed a website for me that is completely in line with me as a person and with my practice (Very with Attention). The collaboration with Wietske was very valuable to me. She has designed a logo and PR material that is completely in line with the website. I recommend Netnog websites to everyone!
M
Mariette Bakker on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Henk Flederus is een zeer enthousiaste en integere website ontwikkelaar. Hij luistert, denkt mee en komt dan met mooie mogelijkheden voor de site. Al met al een heel persoonlijk betrokken proces. Nu na 5 jaren heeft Netnog websites mijn tweede website gemaakt, voor mijn praktijk De Homeopaat in Zwolle. Wederom ben ik zeer content. Henk bedankt.
Henk Flederus is a very enthusiastic and honest website developer. He listens, thinks along and then comes up with great possibilities for the site. All in all, a very personally involved process. Now after 5 years, Netnog websites has made my second website, for my practice De Homeopaat in Zwolle. Again I am very pleased. Thank you Henk.
M
Marko ten Klooster on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Als webontwikkelaar is het prettig om samenwerkingspartners te hebben waar je op kunt bouwen. Betrouwbaar, betrokken en creatief in oplossingen spreekt mij aan. Bij Netnog websites vind ik de partner die met me meewerkt en meedenkt. Van elkaars technische kennis gebruik maken en elkaar ondersteunen helpt mij als zzp’er verder in de ontwikkeling van mijn eigen bedrijf. Het logo van Netnog websites welke staat voor gezamenlijk krachten bundelen onderstreep ik dus zeer. Al ruim 10 jaar een prettige samenwerking!!!
As a web developer it is nice to have cooperation partners that you can build on. Reliable, committed and creative in solutions appeals to me. At Netnog websites I find the partner who works with me and thinks along with me. Using each other's technical knowledge and supporting each other helps me as a freelancer in the development of my own company. I therefore strongly underline the logo of Netnog websites which stands for jointly joining forces. A pleasant cooperation for over 10 years !!!
S
Sietske Jellema on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Henk is meer dan een websitebouwer. Hij is integer, creatief, betrokken en iemand die met je meedenkt. Henk wil eerst weten wie je bent, wat je beweegt en wat je belangrijk vindt. Op basis daarvan maakt hij een opzet van zeer goede kwaliteit die goed aansloot bij wie ik was. Voor mij was het belangrijk dat Henk makkelijk in contact en te bereiken was en dat is hij zeer zeker. Het was een feest om dit proces samen te mogen doen waarbij Henk kritische vragen stelt, voorstellen doet en zeer goed luistert. Een website waar ik trots op ben en onze samenwerking zeer waardeer.
Henk is more than a website builder. He is honest, creative, involved and someone who thinks along with you. Henk first wants to know who you are, what moves you and what is important to you. On that basis, he creates a very good quality set-up that fitted in well with who I was. For me it was important that Henk was easy to contact and to reach and he is very sure. It was a pleasure to be able to do this process together, where Henk asks critical questions, makes proposals and listens very well. A website of which I am proud and which I greatly appreciate our cooperation.
M
Martin Ouderkerken on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Betrouwbare en creatieve webdesigner! Zeer tevreden over de technische ondersteuning die ik krijg en er wordt volop meegedacht om de website zo goed mogelijk neer te zetten. Al met al uitermate tevreden!
Reliable and creative web designer! Very satisfied with the technical support I receive and there is plenty of thought going into making the website as good as possible. All in all very satisfied!
d
dolf mulder on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mijn website over de muziekgroep Popol Vuh was hard aan vernieuwing toe. In de gesprekken hierover met Henk kreeg ik veel suggesties. In een prettige samenwerking hebben we met veel enthousiasme de nieuwe site vormgegeven. Henk leeft zich goed in in het onderwerp en komt met ideeΓ«n die er toe doen, zonder je te overvoeren. En checkt regelmatig of het aan mijn wensen beantwoordt. Als ik denk aan de tijd die er is in gestoken door Henk, is het allemaal ook nog eens heel betaalbaar!
My website about the music group Popol Vuh was in desperate need of an update. In the discussions with Henk about this, I received many suggestions. In a pleasant collaboration we designed the new site with great enthusiasm. Henk empathizes well with the subject and comes up with ideas that matter, without overfeeding you. And regularly checks whether it meets my needs. When I think of the time invested by Henk, it is all very affordable too!
G
Gerard Rikken on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Als Stichtings bestuur van de De Klup Over-Betuwe zijn we zeer te spreken over de samenwerking met Netnog (Henk Flederus). Henk is in staat goed de luisteren naar de klant en adviseert daar waar nodig is. Samen maak je een mooie professionele website. Ook de service is perfect als de website is opgeleverd. Netnog is een aanrader als je een mooie professionele website wil laten bouwen.
As the foundation board of the De Klup Over-Betuwe, we are very pleased with the collaboration with Netnog (Henk Flederus). Henk is able to listen well to the customer and advise where necessary. Together you create a beautiful professional website. The service is also perfect once the website is completed. Netnog is highly recommended if you want to have a beautiful professional website built.

Write some of your reviews for the company Netnog websites

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *