Notariskantoor Mr. S. de Valk B.V. - Reidroas 8

5/5 based on 2 reviews

About Notariskantoor Mr. S. de Valk B.V.

De ontwikkelingen sinds dat moment van starten zijn inmiddels boven verwachting gebleken. Talloze mensen, vanuit St. Annaparochie tot Groningen & vanuit Holwerd tot in België, hebben sindsdien hun weg naar ons kantoor weten te vinden. Onder hen zijn er ook, die uit tevredenheid over onze afhandeling van eerdere zaken, zich opnieuw melden.

Daarbij ging en gaat het om een diversiteit aan zaken. Zaken die soms op aanbeveling van tussenpersonen bij ons worden ondergebracht. Maar ook de mond-tot-mond reclame zorgt voor veel respons. De onroerend goed-tak vormt, zoals dat bij veel notariskantoren het geval is, de hoofdmoot van de werkzaamheden. Akten van levering en akten van hypotheek zijn de juridisch noodzakelijke bekrachtigingen van overeenkomsten waarbij registergoederen worden verkocht & gekocht respectievelijk als onderpand voor een financiering worden gegeven. Hierbij geldt dat het notariaat het eindpunt is waarin de diverse lijnen uitmonden.

Contact Notariskantoor Mr. S. de Valk B.V.

Address :

Reidroas 8, 9254 JR Hurdegaryp, Netherlands

Phone : 📞 +79
Postal code : 9254
Website : http://www.notarisdevalk.nl/
Categories :
City : Hurdegaryp

Reidroas 8, 9254 JR Hurdegaryp, Netherlands
J
J K on Google

Vriendelijk, professioneel en nauwkeurig. We hebben hier de overdracht van het huis laten regelen, testamenten en een samenlevingscontract en dit is naar grote tevredenheid verlopen. Een absolute aanrader.
Friendly, professional and accurate. We have arranged the transfer of the house, wills and a cohabitation contract here and this has been done to great satisfaction. An absolute must.
F
Fes on Google

Een top-notariskantoor. Dankzij notariele en juridische expertise van de medewerk(st)ers kregen we correcte en werkbare aktes. De Valk zelf belde ons zelfs een keer op zijn vrije dag om de inhoud van een overeenkomst door te spreken. Waar vind je nog zulke service en betrokkenheid ?
A top notary office. Thanks to the notarial and legal expertise of the employees, we received correct and workable deeds. De Valk himself even called us once on his day off to discuss the contents of an agreement. Where can you find such service and commitment?

Write some of your reviews for the company Notariskantoor Mr. S. de Valk B.V.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *