Oktober - Wielewaal 10

2.3/5 β˜… based on 4 reviews

About Oktober

Oktober heeft een tweehoofdige, collegiale, Raad van Bestuur. Per juli 2020 zijn Jessica Vogel en Marion van Zoom toegetreden.

De Raad van Bestuur hecht waarde aan transparantie over de kwaliteit van zorg en dienstverlening en de bedrijfsvoering. In het kwaliteitsjaarverslag 2020 wordt meer inzicht gegeven in de behaalde resultaten.

De governancecode zorg is ook van toepassing op de Raad van Bestuur. Ook zij hebben in 2020 de zeven principes volledig nageleefd.

Contact Oktober

Address :

Wielewaal 10, 5531 LJ Bladel, Netherlands

Phone : πŸ“ž +88779
Postal code : 5531
Website : https://www.zorginoktober.nl/
Categories :
City : Bladel

Wielewaal 10, 5531 LJ Bladel, Netherlands
G
Gregor Saes (crazyhiker) on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Mark van on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Gaan niet goed om met nabestaande van overledenen.
Do not treat relatives of the deceased well.
I
Iwan van den Burg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Huishoudelijke hulp die ik nu een tijd heb is goed, daarvoor heel veel wisseling en regelmatig hulp die niet voldeed. Bij uitval van hulp nagenoeg nooit vervanging, dus in sommige periodes een aantal weken zonder hulp aan huis. Klantenservice is matig, in het begin was de afdeling planning bog normaal bereikbaar (doorschakelen). Tegenwoordig mag er niet meer doorgeschakeld worden, enkel in spoedgevallen Al met al zou ik graag overstappen, maar heb begrepen dat het in de gehele branche niet super gaat
Household help that I now have for a while is good, before that a lot of change and regular help that was not sufficient. In the event of a loss of help, almost never a replacement, so in some periods a number of weeks without help at home. Customer service is mediocre, in the beginning the bog planning department was normally available (forwarding). Nowadays, it is no longer allowed to transfer, only in emergencies All in all I would like to switch, but I understand that things are not going great in the entire industry
E
Esther Hoskens on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De uitbesteding van het wassen van kleding naar de wasserette is erg slecht. Ten eerste duurt het minstens 3 weken voordat de was terug is. En dat is extreem lang. Bovendien worden de kledingstukken niet goed verwerkt, lees: gelabeld. Uit eigen ervaring verdwijnen kledingstukken van mijn moeder (PG-afdeling). Daarnaast hangt er bijna wekelijks kleding in de kast die niet van mijn moeder zijn. Ondanks diverse meldingen, brieven, etc., wordt er GEEN actie ondernomen. ERG SLECHT!
The outsourcing of washing clothes to the laundromat is very bad. First, it takes at least 3 weeks for the laundry to be back. And that is extremely long. In addition, the garments are not properly processed, read: labelled. From my own experience, my mother's clothing (PG department) disappears. In addition, almost every week there are clothes in the closet that do not belong to my mother. Despite various reports, letters, etc., NO action is taken. VERY BAD!

Write some of your reviews for the company Oktober

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *