Ondernemend Sneek - Schaapmarktplein

5/5 based on 1 reviews

Vereniging Ondernemend Sneek: Waar durf, ambitie en toekomst elkaar ontmoeten. - Ondernemendsneek.nl

De Vereniging Ondernemend Sneek is de ondernemersvereniging van Sneek. Wij zijn gesprekspartner van de gemeente Sudwest-Fryslan en andere (semi-)overheid instanties. Spreekbuis voor bedrijven. Netwerk-initiator. Ideeënfabriek. Stimulator voor ondernemen en kenniscentrum.

Contact Ondernemend Sneek

Address :

Schaapmarktplein, 8601 CE Sneek, Netherlands

Postal code : 8601
Website : https://www.ondernemendsneek.nl/
Categories :
City : Sneek

Schaapmarktplein, 8601 CE Sneek, Netherlands
G
Gert de Lange on Google

Goede ondernemersvereniging die als belangenbehartiger voor zo wel de binnenstad- als buitenring ondernemers in Sneek zijn waarde meer dan bewezen heeft en continue bewijst.
A good business association that, as a representative of interests for both the inner city and outer ring of entrepreneurs in Sneek, has more than proved its worth and continuously proves it.

Write some of your reviews for the company Ondernemend Sneek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *