P+R Harderwijk - Stationsplein 100

4.5/5 based on 2 reviews

Contact P+R Harderwijk

Address :

Stationsplein 100, 3844 KR Harderwijk, Netherlands

Postal code : 3844
Categories :
City : Harderwijk

Stationsplein 100, 3844 KR Harderwijk, Netherlands
S
Susanne Peppelenbosch on Google

J
Julian Mons on Google

Parkeerplaat direct gelegen aan het centraal station van Harderwijk. Deze parkeerplaats beschikt over voldoende capaciteit en is relatief makkelijk bereikbaar. Het wegdek van de weg er naartoe is niet optimaal. Verder beschikt deze parkeerplaats over grotere vakken voor reizigers die dat behoeven.
Parking lot located directly at the central station of Harderwijk. This parking lot has sufficient capacity and is relatively easy to reach. The road surface to it is not optimal. This parking lot also has larger spaces for travelers who need it.

Write some of your reviews for the company P+R Harderwijk

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *